Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Remissvar

Remissvar, yttranden, departementspromemorior och SOU:er.
Uppdaterad: 30 maj 2024

2024

2023

RIOs synpunkter: Utbildning är av avgörande betydelse för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Behovet av fler utbildningsplatser är stort. Betänkandets förslag om en växande yrkeshögskola är därför bra.

RIO har getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om start av filial i annan region och inkommer härmed med yttrande. Yttrandet omfattar följande ansökan: Start av filial i annan region – Helsjöns folkhögskola (Västra Götalandsregionen) i Varberg (Region Halland).

RIO har getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan om preliminär statsbidragsmottagare 2024 och inkommer härmed med yttrande. Yttrandet omfattar följande ansökan: Kulturreservatets folkhögskola.

RIOs synpunkter: Yttrandet är av övergripande principiell karaktär. Vi har således inte gjort någon bedömning om ansökan uppfyller de krav som Folkbildningsrådet ställer. RIO förutsätter att Folkbildningsrådets prövning av ansökans alla delar utmynnar i en korrekt bedömning.

Sammanfattning: Utbildningsformen folkhögskola är framgångsrik med att nå utrikes födda kvinnor och dessutom särskilt gynnsam för målgruppen. Folkhögskolan har viljan och kompetensen att välkomna fler att ta del av etableringsinsatser på folkhögskola. Arbetsförmedlingen brister i sitt ansvar att samverka med folkhögskolor, framför allt på operativ, lokal nivå och myndighetens verksamhet är inte likvärdig över hela landet. Där Arbetsförmedlingen brister i sin verksamhet har folkhögskolor betydande svårigheter att bedriva studiemotiverande kurs (SMF). En beskrivning av vilka konsekvenser förslagen kan få för folkhögskolan saknas.

Sammanfattning: Uppgifterna i Skolverkets skolenhetsregister ska vara korrekta och för ändamålet fullständiga. Mot bakgrund av den begränsade resurstilldelningen kan folkhögskolorna påverkas mer av nya administrativa uppgifter än vad som annars skulle varit fallet, detta gäller i synnerhet rörelsedrivna skolor.

RIO anser att förslaget om en uppdelning av det statliga folkbildningsanslaget innebär både möjligheter och risker. Förslaget behöver övervägas ytterligare och ingå i en bredare bedömning av statens folkbildningspolitik, vilket bör göras inom ramen för den pågående utredningen ”Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden”.

RIO instämmer i regeringens beskrivning av folkhögskolornas ekonomiska situation. RIO anser att folkhögskolan ska tillföras tillräckliga resurser för att kunna möta växande behov och samhällsutmaningar, och RIO anser att utbildningsformen folkhögskola, liksom folkbildningen i övrigt, ska fortsätta stå fri från statlig detaljstyrning.

Sammanfattning: RIO noterar att CSN från och med 1 maj 2023 inte längre beviljar studiemedel för folkhögskolestudier på lägre nivå än grundskola. RIO saknar en konsekvensbeskrivning av åtstramningen av beviljning av studiemedel för folkhögskolan. RIO välkomnar att folkhögskolans förberedande kurser kan jämföras med orienteringskurser på grundläggande nivå på komvux och därmed ge rätt till studiemedel.

Sammanfattning: RIO välkomnar de delar i förslaget som syftar till att motverka fel och oegentligheter. RIO har inget att erinra mot förslagets skärpningar av villkor. RIO är kritisk till utformningen av den nya verksamhetsformen Studiecirkel i kursform och RIO saknar i remissen en konsekvensanalys för folkhögskolan.

Sammanfattning: RIO ställer sig bakom promemorians förslag om att folkhögskolan ska ställa krav på resultat av lärande som motsvarar de krav som ställs på motsvarande utbildning inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning samt utfärda intyg om godkänt resultat till studerande som har genomfört kursen och uppfyllt kraven.

Sammanfattning: RIO ställer sig bakom departementspromemorians förslag om fler veckor med omställningsstudiestöd.

RIO och OFI välkomnar erkännandet av folkhögskolans förmåga att utbilda undersköterskor och på så sätt bidra till kompetensförsörjningen. Vi anser att Socialstyrelsens föreslagna modell för reglering av yrkestiteln undersköterska på ett övergripande plan är bra, men Socialstyrelsen bör i det fortsatta arbetet...

 

2022

RIO motsätter sig föreslagen nivå och konstruktion vad gäller avgiften och anser att förslaget motverkar syftet med propositionen Idéburen välfärd.

RIO har getts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” (SOU 2022:28) och inkommer härmed med yttrande.

RIO inkommer härmed med yttrande över betänkandet ”I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning” (SOU 2022:34).

RIO inkommer härmed med yttrande över betänkandet ”En modell för att mäta och belöna progression inom sfi” (SOU 2022:17).

RIO och OFI inkommer härmed med yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av att yrkestiteln undersköterska blir reglerad (dnr 4.1-21217/2022).

RIO har getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökningar om nya folkhögskoleverksamheter och inkommer härmed med yttrande. RIOs yttrande är av övergripande principiell karaktär och berör inte respektive ansökan. Vi har inte tagit ställning till fråga om huvudmannakonstruktion och har således inte gjort någon bedömning om sådan uppfyller de krav som Folkbildningsrådet ställer. Vi förutsätter att Folkbildningsrådets prövning av ansökningarnas alla delar utmynnar i en korrekt bedömning. Det är angeläget att verksamheten är folkhögskolemässig. 

Övergripande kommentar
RIO delar utredningens mål om att förhindra att verksamheter med kopplingar till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer kan ta del av offentliga medel. Tilltron till det allmänna och de sektorer som tar emot offentliga medel ska vara hög.

Vår bestämda uppfattning är dock att varken de offentligägda eller rörelsedrivna folkhögskolorna kan omfattas av utredningens slutbetänkande.

2021

Remiss avseende förslag till förenklad betygsskala på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå samt inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

2020

2019

2018

2017

2016