Tre vuxna män arbetar med trä i slöjdsal.
Folkhögskolan har ett brett utbud av kurser. Foto: Malin Sydne

Folkhögskolans utbud

Akvarellmålning, journalistik eller integration. På folkhögskolorna finns något för alla. Varje år skaffar sig också tusentals personer även högskolebehörighet genom att läsa allmän kurs.
Uppdaterad: 6 september 2023

Hitta kurser och skolor

Alla kurser och alla folkhögskolor finns på vår webbplats www.folkhogskola.nu. Där finns också all nödvändig information för sökande och länkar för ansökan.

Långa kurser

Men långa kurser menar vi inom folkhögskolan kurser som är från två veckor långa, upp till fyra år. Långa kurser består av två olika kurstyper - allmän kurs och särskild kurs. 

Allmän kurs - behörighetsgivande kurs

Allmän kurs finns på alla folkhögskolor och kan ge behörighet till högskolestudier. Allmän kurs vänder sig främst till personer som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Kurserna har varierande längd, beroende på deltagarnas förkunskaper. De innehåller gymnasiegemensamma ämnen, ofta kompletterade med någon specialinriktning, till exempel idrott, hälsa eller livsåskådning. Ibland används begreppet behörighetsgivande kurs. 

Varje år deltar cirka 22 000 unika deltagare i allmän kurs, enligt Folkbildningsrådets och SCBs statistik.

Du hittar alla behörighetsgivande allmänna kurser på webbplatsen www.folkhogskola.nu. Där finns också all nödvändig information för sökande och länkar för ansökan.

Särskild kurs - profilkurs

Särskild kurs på folkhögskola är en typ av kurs där större delen av studietiden ägnas åt det speciella ämnesområde deltagaren har valt. Ibland används begreppet profilkurs. Särskilda kurser finns inom en lång rad ämnesområden. Ofta speglas kursutbudet av folkhögskolans profil och inriktning. Här finns flera yrkesutbildningar, exempelvis till fritidsledare, kantor och behandlingsassistent, samt en rad kurser inom det estetiska området.

Varje år deltar cirka 37 000 unika deltagare i särskild kurs, enligt Folkbildningsrådets och SCBs statistik.

Du hittar alla profilkurser på webbplatsen www.folkhogskola.nu. Där finns också all nödvändig information för sökande och länkar för ansökan.

Korta kurser

Med korta kurser menar vi inom folkhögskolan kurser som är kortare än två veckor. Det kan till exempel vara sommarkurser, prova-på-kurser och fackliga kurser.

Varje år samlar de korta kurserna cirka 54 000 unika deltagare, enligt Folkbildningsrådets och SCBs statistik.

Du hittar alla korta kurser på webbplatsen www.folkhogskola.nu. Där finns också all nödvändig information för sökande och länkar för ansökan.

Uppdragsutbildningar

Utöver de långa och korta kurserna finns en rad andra kurser på folkhögskolorna. Det kan exempelvis vara svenska för invandrare, kurser som ges i uppdrag av kommuner, arbetsmarknadsprojekt i samarbete med Europeiska socialfonden, kurser i samarbete med ideella organisationer etcetera. Några exempel är Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), Etableringskurs för nyanlända samt Svenska från dag ett. 

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) är en tre månader lång kurs som ska motivera deltagarna till fortsatta studier. SMF har funnits sedan 2010 och riktar sig till arbetssökande i åldern 16-24 år som saknar fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan. Även arbetssökande över 25 år inom jobb- och utvecklingsgarantin kan gå SMF. Folkhögskolorna erbjuder SMF på uppdrag av Arbetsförmedlingen, som anvisar deltagare till kurserna. 

Läs mer om SMF på Arbetsförmedlingen.se (nytt fönster).
Läs mer om SMF på Folkbildningsrådet.se (nytt fönster).

Etableringskurs för nyanlända

Etableringskurs för nyanlända är en sex månader lång heltidskurs för nyanlända invandrare. Kursen innehåller bland annat studier i svenska samt orienterande och arbetsförberedande delar. Satsningen är ett uppdrag från regeringen som genomförs av Arbetsförmedlingen och Folkbildningsrådet. 

Läs mer om Etableringskurs på Folkbildningsrådet.se (nytt fönster).

Svenska från dag ett

Svenska från dag ett ska ge asylsökande och nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Ett viktigt syfte är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

Läs mer om Svenska från dag ett på Folkbildningsrådet.se (nytt fönster).

Svenska för invandrare

Svenska för invandrare (SFI) är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Ett fyrtiotal folkhögskolor anordnar SFI, men det är kommunen som avgör vilka personer som har rätt till SFI.

Läs mer om Svenska för invandrare på Skolverket.se (nytt fönster).

Övrig verksamhet

En stor del av folkhögskolorna har kultur- och föreläsningsverksamhet som är öppen både för skolans deltagare och för allmänheten. På många orter är folkhögskolorna en viktig aktör i lokalsamhällets kultur- och föreningsliv. Varje år arrangeras Kulturprogram med totalt omkring 200 000 deltagare om året.

Folkhögskolorna är också en viktig samhällspolitisk kraft – både lokalt och globalt. Det kan exempelvis gälla insatser för hållbar utveckling och mot rasism. Flera folkhögskolor har också internationella samarbeten med folkhögskolor och kulturinstitutioner i andra länder.

Många folkhögskolor bedriver även kurs- och konferensverksamhet för externa gäster.