Lämna över klassrummet till deltagarna

Tidsåtgång: Minst en lektion

Förberedelser: Ställ i ordning klassrummet utefter hur du vill att deltagarna ska sitta

Syfte: Du som pedagog släpper makten och överlämnar den åt deltagargruppen 

 

 

Uppdaterad: 20 juni 2024

Instruktioner

Introduktion

Detta lektionsupplägg bygger på material som utformats av Christian Holm som är pedagog på Marieborgs folkhögskola. Upplägget syftar till att släppa makten och ge den till sina deltagare. Deltagarna fick i uppgift att forma sina egna förändringsarbeten. Till sitt förfogande hade de tid och en viss summa pengar i projektet. Det enda kravet var att arbetet skulle förhålla sig till de Globala målen. 

I Marieborg valde pedagogerna att strukturera arbetet med förändringsarbeten runt ett visst antal projekt. Deltagarna hade möjlighet att välja mellan några olika förändringsarbeten som de själva röstat fram som grupp. I andra skolor har deltagare arbetat mer med individuella förändringsarbeten. Hur ni väljer att arbeta handlar om förutsättningar och intresse i gruppen. 

Innan du börjar

Innan du börjar arbeta med lektionsupplägget kan det vara bra att tänka på vissa saker som pedagog. 

Trygghet och talutrymme i deltagargruppen

En risk med maktöverlämnande är att de röststarka och de som är i toppen av hierarkin i deltagargruppen tar allt talutrymme och blir för avgörande i beslutsfattande. Ett tips är att deltagargruppen och du tillsammans först sätter upp gemensamma förhållningsregler för arbetet i klassrummet. 

Konflikthantering

Det finns en stor risk att det uppstår mindre eller större konflikter i deltagargruppen när det sker ett maktöverlämnande. Det är många olika viljor och åsikter som ska samsas. Men att deltagare får lära sig hantera och navigera oenigheter kan också vara en viktig lärdom. Förbered gärna deltagarna på att detta kan hända i deltagargruppen när alla ska samsas, samt tydliggör på vilket sätt de kan vända sig till dig som pedagog. 

Din roll som pedagog

Din roll förändras självklart också när du inte längre är kvar i klassrummet, eller är den som fattar besluten. Ett tips är att du funderar igenom vad din roll som pedagog blir i förhållande till deltagarna och vara tydlig med att förmedla detta till deltagarna i förväg också. Tanken är inte att du ska försvinna helt, utan istället ha en handledande stödfunktion. 

Instruktioner

Detta är instruktioner att förmedla vidare till deltagare

Deltagarna ska nu börja jobba med förändringsarbeten. Till sitt förfogande har de ett visst antal lektioner och det enda kravet är att arbetet ska förhålla sig till de Globala målen. De ska som grupp komma fram till vad de skulle vilja göra.


Informera deltagarna om att du som pedagog kommer att lämna klassrummet, alternativt att du finns kvar men inte deltar i det de gör under lektionen. Detta kan ni komma överens om tillsammans utifrån vad som känns tryggast för deltagarna.

 

Instruktioner till deltagare

 

  • Samlas i en ring och börja med en runda. Detta gör ni för att demokratisera talutrymmet i klassrummet. Börja med att utse en deltagare som är nedtecknare och skriver ner alla förslag på tavlan

 

  • Låt alla kort få berätta vilka Globala mål som intresserar dem samt lyfta en idé till ett förändringsarbete om de har ett.

 

  • Ni ska sedan enas om olika förslag som lyfts under rundan. Ni ska rösta om alla förslag som kommit upp och som står antecknade på tavlan. De/det förslag med flest röster blir det ni kommer att jobba med. Ni kan rösta fram flera förslag.

 

  • När ni enats om några av förslagen på förändringsarbeten ska ni diskutera dessa utifrån fyra frågor:

 

  1. Vad gör vi?

 

  1. Hur vill ni göra det?

 

  1. Hur ska det redovisas?

 

  1. Vad behöver ni för att genomföra detta?

 

Slutet av lektionen

Som pedagog kan du kliva in i slutet av lektionen så att deltagarna kan berätta vad de kommit fram till. Detta är också ett tillfälle att få en uppfattning om hur det kändes för deltagarna att ta över makten i klassrummet. Om upplägget kändes otryggt (tex om du lämnade klassrummet under hela lektionen) så kan ni bestämma att ni ska göra på ett annat sätt framöver. 

Det är möjligt att deltagarna inte hann komma fram till några konkreta förslag under den första lektionen, då kan ni komma överens om vad ni ska göra nästa lektionstillfälle för att komma fram till några konkreta förslag på förändringsarbeten. 

Dokumentera

Be deltagarna om hjälp eller dokumentera själv det som deltagarna skrivit upp och kommit fram till under lektionen. Ett bra sätt att dokumentera är att skapa ett google-dokument i google-drive som kan delas med gruppen. I det dokumentet kan deltagarna lätt följa upp vad som skedde föregående lektionstillfälle.