Kvalitetsarbete på folkhögskola

Kvalitetsarbetet involverar alla, från deltagare till ledning, och det är i det dagliga arbetet som målen blir verklighet. Med engagemang från alla parter är det möjligt att inte bara leva upp till omvärldens förväntningar, utan också forma en framtid som överträffar dem.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Kvalitetsarbete handlar om att leda, bedriva och utveckla verksamheten så att deltagarna, huvudmannen och omvärlden blir nöjda med resultatet. Kvalitetsarbete omfattar allt som sker på skolan: från styrelsearbetet, ekonomin och undervisningen till brandsäkerheten, maten och lokalerna.

När kvalitetsarbetet sker systematiskt, bedrivs det utifrån en rutin som talar om vad som ska göras, hur det ska göras, när det ska göras och av vem det ska göras. Rutinen kan förändras, och gäller tills något annat bestäms.

Möjlighet för er folkhögskola att förbättras

Kvalitetsarbete skapar möjlighet att utveckla och förbättra folkhögskolan på två sätt:

  • Ni får bekräftelse på vad som fungerar bra och hur ni kan bibehålla det.
  • Ni får syn på brister att åtgärda för att undvika att skolan fungerar sämre än önskvärt.

Kvalitetsarbete ger er möjlighet att gå på djupet med olika delar av verksamheten, även sådant som kanske tas för givet, sitter i väggarna eller bara flyter på.

Möjlighet att leva upp till omvärldskraven

Kvalitetsarbetet ger erfarenhetsbaserad kunskap som gör det lättare att beskriva folkhögskolans verksamhet på ett klart och tydligt sätt för omvärlden. Ett dokumenterat kvalitetsarbete hjälper er att visa att skolan tar sin uppgift gentemot deltagare och samhälle på allvar.

Alla på skolan är involverade och berörs

Kvalitetsarbetet omfattar alla delar av folkhögskolans verksamhet. Det innebär att alla är involverade och berörs: deltagare, medarbetare, huvudmän, styrelse och ledning. Men det betyder inte att alla måste involveras i allt.

Deltagarna är med och skapar resultatet

Utan deltagarna saknar kvalitetsarbetet värde. Deltagarna påverkas av kvalitetsarbetet, och behöver därför också påverka det.

Medarbetarnas avgör om målen nås

Om skolans kvalitetsmål uppnås eller inte, avgörs i skolans vardagliga arbete. Det är här som de ord som formuleras i riktlinjer och kvalitetsmål, omvandlas till konkret handling. Det är här som eventuella förändringar i arbetssätt och bemötande ska komma till stånd. Lärare, administrativa medarbetare, kökspersonal, vaktmästare och andra som verkar på skolan – alla medverkar till att uppnå kvalitetsmålen inom sitt område.

Rektor och skolledningen leder och fördelar arbetet

Rektor och skolledning formar skolans organisation för kvalitetsarbetet. Det innebär att rektor och skolledning gör följande:

  • ger medarbetarna rätt kunskaper och kompetenser för att uppnå kvalitetsmålen
  • skapar strukturer som gör att kvalitetsarbetet hamnar på dagordningen i rätt forum
  • prioriterar kvalitetsarbetet ekonomiskt
  • främjar en kultur där medarbetarna vågar testa nytt och vill vara en del av förändringen.

Styrelsen anger mål och följer upp

Styrelsen anger övergripande mål för skolans kvalitetsarbete genom att definiera vad som är god kvalitet i skolans verksamhet och följa upp att skolan håller god kvalitet.

Huvudmannens ansvarar för att kvalitetsarbetet bedrivs

Huvudmannen försäkrar sig om att ett kvalitetsarbete bedrivs för skolans långsiktiga utveckling.

Kontakt

Har du frågor om kvalitetsarbete på folkhögskola? Mejla till Jonna Hamlin Müntzing.

jonnahamlin_liggande_low.jpg

jonna.hamlin@sverigesfolkhogskolor.se