Forska om Globala målen

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Häftet snabbfakta om Globala målen, deltagarnas datorer, länklista till deltagare 

Syfte: Fördjupande kunskaper om Globala målen

Uppdaterad: 4 april 2024

Introduktion

Be deltagarna läsa igenom häftet "snabbfakta om Globala målen" och välja ut tre mål som de skulle vilja fördjupa sig i.

Be också deltagarna fundera på varför de tre mål de valt engagerar dem mest.

Informera deltagarna att de inför lektionen behöver ha med sig dator eller telefon om dator ej är tillgänglig, de får också gärna ta med hörlurar.

Forska om globala målen

Ge deltagarna i uppgift att fördjupa sig i tre Globala mål som de valt ut. Förklara att de har hela lektionen på sig att hitta mer information om de tre mål de valt ut. De kan börja med det mål som de tycker är mest intressant, och sedan arbeta vidare med de andra målen i mån av tid. Det finns inget krav på att hinna ta reda på fakta om alla tre mål.

Till sin hjälp får de en lista på länkar och material där de enkelt kan hitta mer fakta om målen. Den kan laddas upp på gruppens digitala plattform eller mailas ut till deltagarna inför lektionen. Uppmuntra också deltagarna att söka fakta på egen hand.

Deltagarna arbetar via sina egna eller skolans datorer. Om det inte finns tillgång till datorer för alla kan de också använda mobilerna eller samarbeta med någon som har samma mål.

När lektionen är klar ska deltagarna ha hunnit ta reda på vissa specifika fakta om målet de undersökt. De ska skriva ner sina svar på dator eller på papper och ladda upp eller lämna in till pedagogen i slutet av lektionen.

Förslag på frågor att besvara:

  • Vilket är det övergripande målet?
  • Vilka är dess delmål?
  • Hur går det med att uppnå målet i världen?
  • Hur går det med att uppnå målet i Sverige?
  • Fanns det någon fakta om målet som överraskade dig?
  • Kom på ett exempel på vad du skulle kunna göra för insats för att bidra till att uppfylla målet
  • Kan du komma på något i din vardag som kopplas till målet du har valt?

Ex. om du har valt mål 12: Hållbar konsumtion och produktion: "Något jag tänkt på är att min skola är bra/dålig på att ta hand om matsvinn".

 

Material till övningen