Vad är engagemang?

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Whiteboard alt. dator och projektor

Syfte: Reflekterande övning. Deltagarna utbyter idéer och erfarenheter. Övningen syftar också till att låta deltagare lyssna och ta in andras idéer. Öka förståelsen för deltagarna att engagemang kan ske i både liten och stor skala.

Uppdaterad: 4 april 2024

Gemensam reflektionsövning - Vad är engagemang?

 • Utse en deltagare som är ansvarig för att vara nedtecknare. Nedtecknaren skriver ner allt som sägs under den gemensamma reflektionsövningen på dator eller whiteboard.

 

 • Berätta för klassen att de ska diskutera och reflekterar om vad engagemang är. Deltagarna diskuterar fritt i helgrupp om vad engagemang innebär för dem och att nedtecknaren skriver ner allt som deltagarna säger så att alla kan se.

 

 • Tänk på att engagemang är ett väldigt brett uttryck och var tydlig med deltagarna att det går att tänka på när man gjort skillnad i både stort och smått.

 

 • Som pedagog leder du diskussionen och fördelar ordet. Kom med konkreta exempel från vardagen där engagemang kan finnas. Börja i det allra minsta gemensamma. Utgå gärna från något i din vardag som du själv kan tänka på som ett engagemang.

 

 • Exempel på engagemang kan vara att sopsortera, volontärarbete, engagemang i lokal sportförening, om man hjälpt någon granne att handla under pandemin, engagemang via sociala medier eller andra fritidsintressen som går att koppla till större frågor. 

 

 • Ställ sedan öppna frågor till deltagare om engagemang.

 

Frågor till deltagare

 • Hur kan man göra skillnad?
 • Varför är det viktigt att engagera sig?
 • Vad är engagemang för er?
 • Vem kan göra skillnad?
 • Har du makt att göra skillnad? Varför/varför inte?
 • Vill du ha möjlighet att engagera dig?
 • Kan ni komma på exempel på engagemang från er vardag? Finns det något ni gjort tidigare? Ex. Kanske hjälpt någon med något?
 • Finns det något ni tänkt på att ni skulle vilja göra?
 • Kan våra engagemang eller intressen kopplas till större engagemang?

 

Fördjupad frågeställning

Denna övning kan också användas för att sätta individens funderingar i relation till klasskompisarna. I detta steg finns det också möjlighet att diskutera vidare tex:

 • Vad betyder det att göra skillnad?
 • Vilken möjlighet jag som individ har att påverka min omgivning och göra det.
 • Finns det andra som gjort skillnad som inspirerar mig?
 • Vilka hinder finns för att engagera sig och göra skillnad, och hur kan vi överbrygga dem?

Under övningen fördelar du ordet i klassen och ser till att nedtecknare får med allt som sägs. När ni börjar känna er klara berättar du för klassen att dokumentet med alla reflektioner kommer att laddas upp på klassens digitala plattform.