Sök bidrag och starta samarbeten om global hållbarhet

Har ni ett projekt ni vill förverkliga men saknar finansiering och samarbetsparter? Här hittar du en lista över bidrag som folkhögskolorna kan söka för projekt som bidrar till global hållbarhet. Listan innehåller även några plattformar där ni kan hitta samarbeten.
Uppdaterad: 10 april 2024

Hitta samarbetsparter

Elektronisk plattform för vuxnas lärande i Europa (EPALE) 

En europeisk flerspråkig plattform som är öppen för alla som arbetar inom vuxnas lärande. EPALE bidrar till detta genom att stödja och stärka yrkesroller inom vuxnas lärande. Medlemmarna kan kommunicera med och lära av kollegor över hela Europa genom bland annat blogginlägg, forum och verktyget för partnersökning, kompletterat med fysiska träffar.

EPALE (öppnas i ny flik)

Erasmus+ kontaktseminarier 

Söker er organisation partners i ett EU- eller EES-land för ett projektsamarbete inom Erasmus+? Då kan du delta på ett kontaktseminarium som arrangeras av olika länder i Europa. Här träffar du andra organisationer i Europa som söker partners inom ett speciellt område. Tillsammans kan ni diskutera och planera ert kommande projektsamarbete på plats.

Erasmus+ kontaktseminarier (öppnas i ny flik)

Erasmus+ förberedande besök 

Om ni vill dra igång ett projekt inom Erasmus+ kan det vara bra med ett förberedande besök. Vid besöket kan ni träffa era samarbetspartners för att planera projektet, diskutera det framtida samarbetet och skriva er ansökan. Ni kan också få motsvarande bidrag för ett redan beviljat Erasmus+ mobilitetsprojekt.

Erasmus+ förberedande besök (öppnas i ny flik)

Erasmusackreditering för långsiktig utveckling

Syftet med ackrediteringen är att övergå från enskilda projekt till mer mångårig och strategisk planering för kompetenshöjande verksamhet genom internationella utbyten. Tanken är att utbytena och kompetensutvecklingen ska vara integrerade, och en återkommande del av skolans internationaliseringsverksamhet.

Erasmusackreditering (öppnas i ny flik)

Ulrika Sandin från Röda korsets folkhögskola om makten att skapa nya drömmar.

Sök bidrag

Atlas konferens, Universitets- och högskolerådet (UHR)

Genom Atlas konferens kan lärare och skolledare delta i eller medverka vid internationella konferenser i hela världen. Du och dina kollegor får möjlighet att dels besöka en konferens för att lära, dels medverka genom att hålla ett föredrag, leda en workshop eller ha en utställning.

Atlas konferens (öppnas i ny flik)

Atlas planering, UHR 

Genom det här programmet får ni möjlighet att träffa er potentiella Atlaspartner för att skapa förutsättningar för samarbeten och praktikplatser. Ni kan exempelvis planera för ett framtida samarbetsprojekt. Planeringen kan äga rum i Sverige eller utomlands och ska utgå från ett identifierat utvecklingsbehov.

Atlas planering (öppnas i ny flik)

Atlas partnerskap, UHR 

Skolor kan dels genomföra rena lärarutbyten, dels lärar- och elevutbyten där projekten utgår från ett specifikt och identifierat utvecklingsbehov som finns i verksamheten.

Atlas partnerskap (öppnas i ny flik)

Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande 

Organisationer som jobbar med vuxnas lärande kan söka bidrag för att inhämta kunskap, kompetens och yrkeserfarenhet inom EU/EES – för både studenter och personal. Syftet är att höja kvaliteten i undervisningen och lärandet. Fokus ska ligga på inkludering, hållbarhet, digitalisering och demokratiskt deltagande.

Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande (öppnas i ny flik)  

Erasmus+ partnerskap 

Erasmus+ partnerskap består av två delar, dels samarbetspartnerskap, dels småskaliga partnerskap. Partnerskapen möjliggör internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan organisationer verksamma inom exempelvis vuxnas lärande.

Erasmus+ partnerskap (öppnas i ny flik)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till små och stora verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället. På uppdrag av regeringen fördelar MUCF statsbidrag i form av organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag.

LMUCF och deras olika bidrag (öppnas i ny flik)

Nordplus vuxen, UHR 

Nordplus vuxen syftar till att stärka vuxnas lärande och hjälpa till i mötet med det moderna samhällets utmaningar liksom i mötet med arbetslivet. Organisationer som arbetar med och på olika sätt stödjer vuxnas lärande kan tillsammans med motsvarande organisationer i Norden och Baltikum söka bidrag för att exempelvis genomföra samarbetsprojekt och personalutbyten. 

Nordplus vuxen (öppnas i ny flik)

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond 

Fonden har till uppgift att främja ungdomars internationella förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder. Kan bland annat ge stöd till organisationers och föreningars aktiviteter för ökad internationell förståelse i Sverige.

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond (öppnas i ny flik)

Svenska Institutet Baltic Sea Neighbourhood Programme

Starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i EU-länderna runt Östersjön och i EU:s östliga grannskap. Programmet finansierar projekt i vilka svenska organisationer arbetar med gränsöverskridande utmaningar och möjligheter tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap.

SI Baltic Sea Neighbourhood Programme (öppnas i ny flik)

Svenska partnerskapsprogrammet, ForumCiv 

Programmet syftar till att stärka civilsamhället som förändringsaktörer i över 70 länder. Svenska organisationer kan tillsammans med en eller flera lokala partnerorganisationer ansöka om bidrag från Svenska Partnerskapsprogrammet i syfte att bygga partnerskap och tillsammans verka för ett effektivt och rättvist utvecklingsarbete.

Svenska partnerskapprogrammet (öppnas i ny flik)

Volontärprojekt, Europeiska solidaritetskåren 

Ger möjlighet till verksamheter att ta emot eller stödja unga att åka som volontärer mellan två och tolv månader utomlands eller i sitt hemland. Organisationer kan söka bidrag för att ta emot och sända volontärer till projekt där syftet med projektet är att stödja lokalsamhället.

Volontärprojekt (öppnas i ny flik)

 

Kontakt

Har du några frågor kring innehållet på denna sida är du välkommen att kontakta mig.

Lina Remnert

Lina Remnert

Internationell samordnare
08-17 03 91
lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se