Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Stadgar

Stadgar för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, antagna vid kongressen 2021.
Uppdaterad: 6 maj 2024

Här kan du ladda ner RIOs gällande stadgar (pdf) >

Beslut om ändringar av dessa stadgar fattas av ordinarie kongress med två tredjedels majoritet av fastställd röstlängd eller med enkel majoritet av fastställd röstlängd av två på varandra följande kongresser, varav en ska vara ordinarie.

Det åligger styrelsen att tillse att förslag till ändring av stadgarna tillställs medlemsskolorna senast fyra veckor före det att kongressen hålles.