Vad är Globala målen & Agenda 2030

Tidsåtgång: Minst ett lektionstillfälle

Material: Projektor, högtalare, karta över alla 17 Globala mål. Finns att ladda ner här

Syfte: Introduktion till Globala målen som syftar till att deltagarna får övergripande kunskap om vad Globala målen är och vad begreppet hållbar utveckling innebär.

Uppdaterad: 4 april 2024

Introduktion

Börja med att diskutera Globala målen i helgrupp. Titta på kartan med samtliga 17 globala mål, gå igenom målen och diskutera vad målen handlar om och varför just dessa 17 mål är med i agendan. Låt deltagarna spåna fritt och dela med sig av den kunskap de har om målen.

Din roll som pedagog är att fördela ordet och skriva ner det som deltagarna kommer fram till på tavlan eller i ett Worddokument. Du kan också utse en deltagare som ansvarar för att vara nedtecknare under övningen.

Avslutningsvis kan ni titta på följande definition av Globala målen hämtad från globala målens hemsida.

Globala målen i korthet

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp.

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Med Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå fyra saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen

 

Film och diskussion i mindre grupper

Börja övningen med att spela upp UR-filmen Vad är hållbar utveckling?

Titta på UR-filmen Vad är hållbar utveckling? (ca 5 min)

 

Gruppdiskussion

Utifrån definitionen från Globala målens hemsida och filmen Vad är hållbar utveckling? ber du deltagarna spåna vidare bordsvis. Be deltagarna skriva ner det de kommer fram till vid borden.

Förslag på diskussionsfrågor:

  • Vad betyder hållbar utveckling?
  • Diskutera de tre dimensionerna av hållbar utveckling: social, ekonomisk och miljömässig (I filmen kallade ekonomisk, ekologisk och social). Vad betyder begreppen? Kan ni komma på exempel på hur begreppen kan användas kopplade till målen?
  • Finns det något eller några mål som ni anser måste lösas innan de andra?

När de fått prata i 15 - 20 minuter vid bordet avbryts samtalet för kort gemensam redovisning i ca 10 minuter.

Be borden kort lyfta vad de kommit fram till, om det var något de tänkte olika om och om och vilka mål de kommit fram till är prioriterade att lösas och varför.

Skriv gärna upp nyckelord som kommer upp under redovisningen som en sammanfattning av diskussionen.

Tips på nästa steg