Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Pressmeddelanden

Uppdaterad: 16 maj 2023

Läs nya pressmeddelanden i vårt pressrum på Notified (nytt fönster).

 

2022-2023

2023-04-18:
Folkhögskolan har en självklar roll i att ta Sverige ur den ekonomiska krisen (nytt fönster) 

2023-03-30:
Inga satsningar på folkhögskola i regeringens vårbudget (nytt fönster)

2023-03-17:
Anna Ekström föreslås som ny ordförande för RIO (nytt fönster) 

2022-12-20:
Fler påbörjar eftergymnasiala studier efter folkhögskolan (nytt fönster) 

2022-11-11:
Folkhögskolan banade väg för demokratin (nytt fönster) 

2022-11-09:
Märkligt av regeringen att ta bort folkhögskolans extraplatser (nytt fönster) 

2022-11-07:
Folkhögskolan som utbildningsväg för unga utan gymnasieutbildning (nytt fönster) 

2022-11-01:
Regelverket kring sfi behöver en översyn (nytt fönster) 

2022-10-13:
Regler om skyddad yrkestitel för undersköterskor (nytt fönster) 

2022-09-28:
RIO om Riksrevisionens granskning av statsbidrag till studieförbunden (nytt fönster) 

2022-06-16:
Ny folkbildningsutredning välkomnas av folkhögskolornas organisationer (nytt fönster) 

2022-06-01:
Folkhögskolorna är en viktig pusselbit för att lösa hållbarhetsutmaningarna (nytt fönster) 

2022-04-22:
Färre platser på folkhögskolan när regeringen inte kan ge besked (nytt fönster) 

2022-04-17:
Skära ner med 1,2 miljarder eller öka lärarlönerna - så vill partierna utveckla folkhögskolan (nytt fönster) 

2022-04-07:
Folkhögskolan är en del av lösningen för utrikes födda kvinnor (nytt fönster) 

 

2021 och tidigare

 

Pressmeddelande 2021-11-03

Ny generalsekreterare för RIO-folkhögskolorna

Olle Westberg har utsetts till ny generalsekreterare för RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Han efterträder Gerhard Holmgren som går i pension efter årsskiftet.

Olle Westberg är idag rektor för Botkyrka folkhögskola, en skola som han i hög grad byggt upp och utvecklat under en följd av år. Olle har också medverkat till att etablera flera nya folkhögskolor med olika profil och inriktning. Olle Westberg har genomgått en universitetsutbildning inriktad mot offentlig förvaltning samt en rektorsutbildning för folkhögskolerektorer.

- Med Olle får vi en erfaren och kunnig företrädare för landets rörelseägda folkhögskolor. Hans djupa kunskap och känsla för den speciella utbildningsformen folkhögskola ser vi i styrelsen som strategiskt viktig i en tid när behoven av folkhögskoleutbildning aldrig varit större. Samtidigt är det fantastiskt att denna 150-åriga utbildningsform aldrig har omfattat så många deltagare som idag. För många innebär studier på en folkhögskola en ny chans i livet och behoven av sådana rum är idag större än någonsin. Detta ställer krav på att utbildningsformens unika bidrag både värnas och utvecklas. Det säger Stefan Attefall, ordförande för RIO som motivering till beslutet.

- Jag är glad och tacksam för det förtroende som styrelsen visar mig, och är oerhört motiverad att axla denna roll. Jag ser fram emot att fortsätta RIO:s arbete för att förbättra villkoren för de rörelsedrivna folkhögskolorna men framför allt att stärka tilliten till utbildningsformen som en omistlig del av det svenska utbildningslandskapet, säger Olle Westberg.

Olle Westberg är 59 år gammal, boende i Strängnäs och varit engagerad i folkhögskolesammanhang på olika nivåer sedan 1990-talets början. Olle är också väl förtrogen med de folkrörelser och ideella organisationer som är RIO-folkhögskolornas huvudmän.

RIO är rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, och organiserar 110 folkhögskolor runt om i landet. Organisationen har kongress vartannat år och väljer en styrelse som leder arbetet tillsammans med generalsekreteraren. RIO är också medlemmar i Folkbildningsrådet tillsammans med Studieförbunden i samverkan och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Förutom de ca 110 folkhögskolorna med en civilsamhällesorganisation som huvudman finns det drygt ett 40-tal folkhögskolor med regioner som huvudman. RIO och de regionägda folkhögskolornas intresseorganisationer driver en gemensam serviceorganisation för att stödja landets folkhögskolor, FSO.

För ytterligare information – kontakta nye generalsekreteraren Olle Westberg, tel 0708-16 41 45 eller styrelsens ordförande Stefan Attefall, tel 072-513 66 25.

 

Pressmeddelande 2021-04-23

Staten bör ta över hela finansieringen av folkhögskolorna

Staten bör ta över hela finansieringen av folkhögskolorna. Det delade ansvaret mellan staten och regionerna fungerar inte. Kongressen för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO beslutade därför att driva kravet på en helstatlig finansiering.

Stefan Attefall omvaldes till ordförande samtidigt som Eva Nikell, Gunnar Danielsson och Mariam Osman Sherifay, nyvaldes till styrelsen för RIO på den digitala kongress som genomfördes under torsdagen.

– Folkhögskolan är en central del av vårt svenska utbildningslandskap. Ni har slitit hårt under pandemin. Därför är det glädjande att regeringen nu tillför 170 miljoner kronor till folkhögskolorna. Det sade utbildningsminister Anna Ekström vid RIOs kongress.

Varje år deltar cirka 59 000 personer på folkhögskolornas långa kurser. Diskussionerna på RIOs kongress handlade till stor del om hur folkhögskolorna ska bli bättre på att visa den betydelse de har, för enskilda deltagare och för samhället. Forskningen visar entydigt att folkhögskolorna är uppskattade, och att de för många är en väg till vidare studier eller arbete.

– Nu finns riksdagspolitiker som föreslår nedläggning av folkhögskolorna. Det är mycket allvarligt, och gör att vi måste bli ännu bättre på att synliggöra allt det fantastiska som sker inom folkhögskolevärlden, säger Stefan Attefall, som omvaldes till RIOs ordförande.

Många folkhögskolor har det tufft ekonomiskt. Kongressen beslutade att verka för att staten tar över hela ansvaret för finansieringen av folkhögskolorna, något som ska ske via en skatteväxling mellan stat och regioner.

– I dag skiftar regionernas anslag mycket. Det här är ett sätt att säkra likvärdiga förutsättningar för våra deltagare, oavsett var i landet de studerar, säger Stefan Attefall.

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, är en intresseorganisation för de 110 folkhögskolor som drivs av föreningar, folkrörelser och stiftelser. RIOs kongress hålls vart annat år.

 

Pressmeddelande den 15 april 2021

Steg i rätt riktning för folkhögskolan

RIOs ordförande Stefan Attefall kommenterar regeringens vårproposition.

– Ett glädjande besked i ett läge där många folkhögskolor har det tufft ekonomiskt. Så kommenterar Stefan Attefall, ordförande i Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, regeringens vårproposition som presenterades 15 april.

Regeringen föreslår att folkbildningsanlaget ökas med 210 miljoner kronor, där 170 miljoner går till folkhögskolan. Regeringens skäl är att ”medel bör tillföras för att upprätthålla och bygga ut antalet utbildningsplatser inom folkhögskolan. Målgrupper för satsningen kan bland annat vara utrikes födda personer som är arbetslösa och ungdomar som inte har nått målen för en gymnasieutbildning”.

Ökningen av anslaget beräknas motsvara cirka 1 000 årsplatser inom folkhögskolan.

– Det här är en framgång för RIOs påverkansarbete. Beslutet stärker folkhögskolornas möjligheter att möta de förväntningar som finns på oss. Det täcker inte våra underskott, men är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Stefan Attefall.

 

Pressmeddelande den 16 februari 2021

Vädjan om krispaket för att rädda internaten

Just när vi står inför stora utbildningsbehov riskerar många folkhögskolor att avveckla sina internat och dra ner på sin verksamhet. Det vore tragiskt, särskilt för många unga med bristfälliga grundskole- och gymnasiestudier. Det skriver Stefan Attefall och Gerhard Holmgren, företrädare de folkrörelseägda folkhögskolorna, och vädjar till regeringen om stöd.

Läs hela pressmeddelandet här >

 

Pressmeddelande den 9 december 2020

Utvärdering av Folkbildningsrådets förnyade uppdrag

Folkbildningsrådets medlemsorganisationer Studieförbunden i samverkan, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Sveriges Kommuner och Regioner, uppdrog åt Strategirådet i maj 2020, att genomföra en uppföljande utvärdering av det förnyade uppdrag Folkbildningsrådet erhöll av medlemmarna 2014.

Det förnyade uppdragets huvudsakliga fokus var att stärka Folkbildningsrådets roll och uppgift i myndighets ställe. Det syftade bland annat till att stärka oberoendet mellan Folkbildningsrådet och dess medlemmar, minska sammanblandning av uppgifter, samt att ytterligare öka graden av professionalism i processerna för beslut om bidragsgivning, uppföljning och kontroll av statsbidraget.

Medlemsorganisationerna har den 9 december 2020 tagit emot Strategirådets uppföljande utvärdering. Sammantaget säger utvärderingen att Folkbildningsrådets arbete ligger i linje med det förnyade uppdraget, att processerna för beredning och uppföljning av statsbidraget har stärkts samt att oberoendet i förhållande till medlemsorganisationerna ökat. Utvärderingen identifierar även utvecklingsområden för att stärka Folkbildningsrådets myndighetsutövning.

Medlemsorganisationerna kommer nu följa upp och analysera utvärderingens innehåll.

David Samuelsson
generalsekreterare
Studieförbunden i samverkan 

Gerhard Holmgren
generalsekreterare
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

Thomas Nilsson
ordförande
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation

Ladda ner pressmeddelande 9 december 2020 (PDF) >

Ladda ner Utvärdering av Folkbildningsrådets förnyade uppdrag (PDF) >

 

Pressmeddelande den 21 september 2020

RIOs kommentar till höstbudgeten: 

Stor besvikelse för folkhögskolorna

– För Sveriges folkhögskolor och alla deras deltagare är regeringens höstbudget en stor besvikelse. Det säger Stefan Attefall, ordförande för RIO, som samlar över hundra folkrörelseägda folkhögskolor.

Läs hela texten här >