Bidrag till föreläsningar om vetenskap

Stockholms Arbetareinstitutsförening erbjuder under 2023-2024 folkhögskolor ekonomiskt bidrag för föreläsningar med vetenskaplig anknytning. Max 10 000 kr per skola.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Stockholms Arbetareinstitutsförening har bland annat till uppgift att stödja föreläsningar med vetenskaplig anknytning.

Under 2023-2024 disponerar föreningen 300 000 kr för detta ändamål och erbjuder nu folkhögskolorna att ansöka om bidrag för sådana föreläsningar som anordnas under perioden andra halvåret 2023 första halvåret 2024.

Kriterier för bidrag

Föreläsningarna ska vara öppna för allmänheten. Det maximala bidraget per skola kan uppgå till 10 000 kr och det skall avse att täcka kostnader för att t.ex. anlita forskare el. experter, och eller marknadsföring av föreläsningen/-na.

Endast en ansökan per skola bedöms. Av ansökan måste följande framgå:

  • Tema och planerad tidpunkt för föreläsningen/-na
  • Vilka kostnader bidraget avser att täcka
  • Ansvarig person för föreläsningen på skolan, namn, telefon, e-postadress
  • Kontonummer för inbetalning – tyvärr glömmer många att ange detta

Ansök om bidrag

Något slutdatum för när ansökningarna ska vara insända finns inte – det samlade bidraget, 300 000 kr, avser verksamhet under tiden 2022-07-01 – 2023-06-30.

Utbetalning av bidrag planeras att ske vid ett par tillfällen hösten 2022 och ev. vid ett under våren 2023. Det innebär att ni inte kan räkna med att få ert bidrag i direkt anslutning till föreläsningen/-na.

Välkommen med en ansökan till Leif Kindblom, leif.kindblom@telia.com, Ledamot av styrelsen för Stockholms Arbetareinstitutsförening.

Uppföljning

Liksom tidigare ber Stockholms Arbetareinstitutsförening att ni – per e-post – efter genomförd föreläsning sänder in ett par rader som berättar ”hur det gick”.

Kontakt

Leif Kindblom
leif.kindblom@telia.com
Ledamot av styrelsen för Stockholms Arbetareinstitutsförening

Läs om bidraget på föreningens egen hemsida:
https://sites.google.com/site/sthlmarbetareinst/stipendier/studf