Checklista för att dokumentera rutiner för hur ni arbetar med studieomdömet

Ni behöver ha dokumenterade rutiner för arbetet med studieomdömet, enligt Folkbildningsrådets villkorsanvisningar. Ta hjälp av den här checklistan.
Uppdaterad: 20 maj 2024

Hur informeras deltagarna om folkhögskolans studieomdöme?

Dokumentera era rutiner för hur deltagarna informeras om folkhögskolans studieomdöme. Det kan vara

 • via skolans webbplats
 • i den studeranderättsliga standarden
 • vid antagning
 • i samtal med deltagaren (vid uppföljning av studieplanen och/eller mentorssamtal)
 • genom kursråd/klassråd/linjetid som syftar till att öka förståelsen för kriterierna och hur de används vid omdömessättningen.

Hur jobbar ni med studieplaner?

Dokumentera era rutiner för hur ni upprättar, följer upp och reviderar studieplaner med varje enskild deltagare. Beskriv hur ni

 • planerar omfattningskravet och innehållskravet
 • dokumenterar studieplanen håller den transparent för deltagaren
 • samlar in information från personal för samtal om var deltagaren befinner sig i förhållande till omdömeskriterierna
 • planerar och genomför samtal med deltagaren
 • följer upp och arbetar för att förebygga frånvaro.

Hur går omdömessättningen till?

Dokumentera era rutiner för hur omdömessättningen går till. I rutinerna ingår till exempel:

 • kriterierna och villkorsanvisningarna
 • hur den pedagogisk planeringen ger förutsättningar för deltagaren att utvecklas utifrån kriterierna
 • hur en omdömeskonferens går till och vilka förberedelser som krävs
 • vem som kallar till omdömeskonferensen och vilka som ska kallas
 • hur skolan arbetar för en gemensam begreppsbild kopplat till studieomdömet
 • hur skolan följer upp om genomsnittet av de studieomdömen som satts under läsåret ligger inom intervallet 2,7 ±5 procent.

Måste ha behörighet att delegera

Rektor kan delegera uppgiften att underteckna intygen av behörigheter. Enligt statsbidragsvillkoren får någon annan intyga behörigheter i rektorns ställe – om det framgår i delegationsordningen.

Hur hanteras intygen?

Dokumentera era rutiner för intygshanteringen. I rutinerna ska följande framgå:

 • Hur kontrollerar ni att intyget är korrekt?
 • Vem skriver ut och vem skriver under intygen?
 • Hur arkiverar ni utfärdade intyg?
 • Hur delar ni intyget med deltagaren? Skickar ni det via post, eller lämnar ni det personligen?
 • Hur importerar ni behörigheter och uppnådda omfattningskrav och studieintyg till den nationella betygsdatabasen, BEDA?
 • Hur rapporterar ni behörigheter och uppnådda omfattningskrav och studieintyg till SCB och Folkbildningsrådet?

Hitta vidare

Hur introducerar ni ny personal?

Dokumentera era rutiner för hur ny personal introduceras i arbetet med studieomdömet. Det kan handla om att ge den nya medarbetaren en mentor, att avsätta tid för att läsa in sig på dokumentationen eller att skapa möjligheter för att träna på att sätta omdömen.

Hur hanterar ni deltagare som vill överklaga ett omdöme?

Studieomdömet kan inte överklagas till Folkbildningsrådet, Folkhögskolornas studeranderättsliga råd eller till någon annan instans. En studerande kan dock alltid vända sig till rektor och begära en omprövning av omdömessättningen, om den studerande kan ange skäl för det. Därefter kan hen vända sig till skolans styrelse. Ange tidsgränsen och formerna för det i ert studeranderättsliga dokument.

Studeranderättsligt dokument

Hur säkerställer ni er hantering av personuppgifter under omdömessättningen och intygsutfärdandet?

Lagar och regler för arkivering

Hur utvärderar ni arbetet med studieomdömet?

Rutinerna ska också omfatta utvärderingen av ert arbete med studieomdömet. När reviderar ni rutinerna? Vilka deltar i det arbetet?

Kontakt

Har du frågor om innehållet på den här sidan? Mejla Jonna Hamlin Müntzing.

jonnahamlin_liggande_low.jpg

jonna.hamlin@sverigesfolkhogskolor.se