Kvinna står med armarna i kors och tittar in i kameran.
Anna Ekström, utbildningsminister. Foto: Kristian Pohl, Regeringskansliet.

Regeringens folkbildningsutredning välkomnas av de regionägda folkhögskolorna

Regionfolkhögskolornas företrädare ställer sig positiva till regeringens nya folkbildningsutredning och välkomnar en utredning där folkhögskolorna tydligare kan visa och kommunicera sina viktiga samhällsuppdrag och effekterna av dessa uppdrag.
Uppdaterad: 10 maj 2022

Uttalande från OFI och FHF 2022-05-10

Den 2 maj på Utbildningsdepartementets/regeringens Folkbildningsforum annonserade utbildningsminister Anna Ekström att regeringen kommer att tillsätta en ny folkbildningsutredning. Uppdraget omfattar hela folkbildningspolitiken, och inkluderar allt från syften och kvalitetsindikatorer till styrning och förvaltningsmodell.

Regionfolkhögskolornas företrädare, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation OFI och Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor FHF, ställer sig positiva till att denna utrednings ska göras.

Vi ser att den kan leda till att synliggöra det som folkhögskolor och studieförbund bidrar med i samhällsutvecklingen och samhällsnyttan utifrån statens fyra syften med folkbildningen. Under lång tid har fokus legat på granskning av bidragshanteringen på studieförbundssidan. OFI och FHF välkomnar en utredning som också fokuserar på områden där folkhögskolorna tydligare kan visa och kommunicera hur vi tar oss an våra viktiga samhällsuppdrag och effekter av dessa uppdrag.

Att utredningen kan leda till en ökad tilltro och en gemensam politisk förankring för stödet till folkbildningen. Vi tror att målet bör vara att redovisa en överblick över all den verksamhet som bedrivs och göra en genomlysning som bekräftar att verksamheterna svarar mot de syften som anges för det statliga stödet till folkbildningen.

Vi tror också att det är viktigt att utredningen sker utifrån de olikheter gällande form och förutsättningar som kännetecknar folkhögskolor respektive studieförbund som rekommenderades i den senaste statliga utredningen Folkbildningens samhällsvärden, SOU 2012:72 som presenterades 2012.

 

Annica Wallenborg Flynn
Verksamhetschef Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation

Thomas Nilsson
Ordförande Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation

Peter Högberg
Ordförande Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor