Vi - Globala målen

Del två fokuserar på de globala målen. Syftet med övningarna i denna modul är delvis att öka kunskapen om Agenda 2030 men faktiskt inte främst. Eftersom jag-vi-världen metoden utgår från det egna och det personliga handlar de flesta övningar i del två om att deltagarna ska koppla ihop sina egna erfarenheter med de globala målen.


Här får deltagaren chans att fundera över vad de olika målen innebär, upptäcka att många mål är sammankopplade med varandra och reflektera över vilka mål deltagaren själv är extra intresserad av att arbeta vidare med. Utifrån vad deltagaren och gruppen kommer fram till kan de välja att fördjupa sina kunskaper i de mål som känns relevanta för dem.

INTRODUKTION TILL GLOBALA MÅLEN OCH AGENDA 2030

FÖRDJUPNING GLOBALA MÅLEN - BRYGGAN TILL FÖRÄNDRINGSARBETE

PEDAGOGERNAS ORD