Om projektet Min story - vår agenda

Min story - Vår agenda

Min story - vår agenda är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden och har pågått sedan september 2021. Projektet avslutas i augusti 2024.

I Min story - vår agenda är det deltagarnas egna erfarenheter och berättelser som står i fokus. Arbetet tar avstamp ifrån individens egen historia och engagemang och kopplar ihop dem med Agenda 2030:s globala mål. Genom att utgå från det personliga är förhoppningen att Agenda 2030 bryts ner till något greppbart som skapar en känsla av att vara del av ett större sammanhang och att arbete för förändring är möjligt att göra på alla nivåer.  

Genom att tillsammans med deltagare och pedagoger från folkhögskolans allmänna kurs utforska nya metoder och verktyg för att berätta och äga sin egen historia vill vi skapa nya vägar till engagemang; stora som små, enskilda och gemensamma.

Under projektets gång har vi arbetat i nära samarbete med 10 olika folkhögskolor:

Bona folkhögskola
Dalslands folkhögskola
Holma folkhögskola
Glokala folkhögskolan
Medlefors folkhögskola
Marieborgs folkhögskola
Löftadalens folkhögskola
Röda korsets folkhögskola
Stadsmissionens folkhögskola
Valjevikens folkhögskola

 

 

Det är i dessa 10 skolor all metodutveckling har skett tillsammans med projektets metodutvecklare Nelly Bachner.

 

Medskapande

Under projekttiden har medskapande tillsammans med deltagare och pedagoger varit en central del av arbetet och vi har tillsammans utforskat och skapat olika forum inom projektet där deltagarna som vill kan vara med och påverka och göra sin röst hörd. Dessa har bland annat varit styr- och referensgruppsmöten och gemensamma metodworkshops där deltagare, pedagoger och andra projektmedarbetare träffats  för att arbeta med frågor som varit aktuella för projektet samt metodutveckla tillsammans. Dessa tillfällen har varit givande för projektets metodutveckling och ett viktigt tillfälle för deltagare att träffas skolöverskridande och nätverka med varandra.

Utöver dessa träffar startades en arbetsgrupp upp med alla deltagare som ville från alla skolor. Arbetsgruppen träffades digitalt efter skoltid för att tillsammans planera och arrangera digitala konferenser som genomfördes en gång per termin under projekttiden.

Kontaktuppgifter

Projektledare Elin Bonnier
Mail: elin.bonnier@sverigesfolkhogskolor.se
Tel: 073 395 51 90

Metodutvecklare Nelly Bachner
Mail: nelly.bachner@sverigesfolkhogskolor.se
Tel: 073 394 52 60

Uppdaterad: 7 mars 2024