Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Remissvar

Remissvar, yttranden, departementspromemorior och SOU:er.
Uppdaterad: 20 juni 2022

2022

RIO har getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökningar om nya folkhögskoleverksamheter och inkommer härmed med yttrande. RIOs yttrande är av övergripande principiell karaktär och berör inte respektive ansökan. Vi har inte tagit ställning till fråga om huvudmannakonstruktion och har således inte gjort någon bedömning om sådan uppfyller de krav som Folkbildningsrådet ställer. Vi förutsätter att Folkbildningsrådets prövning av ansökningarnas alla delar utmynnar i en korrekt bedömning. Det är angeläget att verksamheten är folkhögskolemässig. 

Övergripande kommentar
RIO delar utredningens mål om att förhindra att verksamheter med kopplingar till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer kan ta del av offentliga medel. Tilltron till det allmänna och de sektorer som tar emot offentliga medel ska vara hög.

Vår bestämda uppfattning är dock att varken de offentligägda eller rörelsedrivna folkhögskolorna kan omfattas av utredningens slutbetänkande.

2021

Remiss avseende förslag till förenklad betygsskala på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå samt inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

2020

2019

2018

2017

2016