Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Remissvar

Remissvar, yttranden, departementspromemorior och SOU:er.
Uppdaterad: 21 mars 2023

2023

Sammanfattning: RIO noterar att CSN från och med 1 maj 2023 inte längre beviljar studiemedel för folkhögskolestudier på lägre nivå än grundskola. RIO saknar en konsekvensbeskrivning av åtstramningen av beviljning av studiemedel för folkhögskolan. RIO välkomnar att folkhögskolans förberedande kurser kan jämföras med orienteringskurser på grundläggande nivå på komvux och därmed ge rätt till studiemedel.

Sammanfattning: RIO välkomnar de delar i förslaget som syftar till att motverka fel och oegentligheter. RIO har inget att erinra mot förslagets skärpningar av villkor. RIO är kritisk till utformningen av den nya verksamhetsformen Studiecirkel i kursform och RIO saknar i remissen en konsekvensanalys för folkhögskolan.

Sammanfattning: RIO ställer sig bakom promemorians förslag om att folkhögskolan ska ställa krav på resultat av lärande som motsvarar de krav som ställs på motsvarande utbildning inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning samt utfärda intyg om godkänt resultat till studerande som har genomfört kursen och uppfyllt kraven.

Sammanfattning: RIO ställer sig bakom departementspromemorians förslag om fler veckor med omställningsstudiestöd.

RIO och OFI välkomnar erkännandet av folkhögskolans förmåga att utbilda undersköterskor och på så sätt bidra till kompetensförsörjningen. Vi anser att Socialstyrelsens föreslagna modell för reglering av yrkestiteln undersköterska på ett övergripande plan är bra, men Socialstyrelsen bör i det fortsatta arbetet...

 

2022

RIO motsätter sig föreslagen nivå och konstruktion vad gäller avgiften och anser att förslaget motverkar syftet med propositionen Idéburen välfärd.

RIO har getts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” (SOU 2022:28) och inkommer härmed med yttrande.

RIO inkommer härmed med yttrande över betänkandet ”I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning” (SOU 2022:34).

RIO inkommer härmed med yttrande över betänkandet ”En modell för att mäta och belöna progression inom sfi” (SOU 2022:17).

RIO och OFI inkommer härmed med yttrande över förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av att yrkestiteln undersköterska blir reglerad (dnr 4.1-21217/2022).

RIO har getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökningar om nya folkhögskoleverksamheter och inkommer härmed med yttrande. RIOs yttrande är av övergripande principiell karaktär och berör inte respektive ansökan. Vi har inte tagit ställning till fråga om huvudmannakonstruktion och har således inte gjort någon bedömning om sådan uppfyller de krav som Folkbildningsrådet ställer. Vi förutsätter att Folkbildningsrådets prövning av ansökningarnas alla delar utmynnar i en korrekt bedömning. Det är angeläget att verksamheten är folkhögskolemässig. 

Övergripande kommentar
RIO delar utredningens mål om att förhindra att verksamheter med kopplingar till våldsbejakande extremism eller andra antidemokratiska miljöer kan ta del av offentliga medel. Tilltron till det allmänna och de sektorer som tar emot offentliga medel ska vara hög.

Vår bestämda uppfattning är dock att varken de offentligägda eller rörelsedrivna folkhögskolorna kan omfattas av utredningens slutbetänkande.

2021

Remiss avseende förslag till förenklad betygsskala på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå samt inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

2020

2019

2018

2017

2016