Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Folkhögskolans betydelse för individer och för samhället i stort

I denna kunskapsöversikt redovisas översiktligt resultat från forskning, utvärderingar och utredningar som på senare år belyst folkhögskolan. Rapporten redovisar både kvantitativa och kvalitativa forskningsresultat. Här presenteras även olika forskaren analyser och reflektioner om folkhögskolans betydelse för deltagarna och i samhället i stort.
Uppdaterad: 31 maj 2022

Länk till rapporten "Folkhögskolans betydelse för individer och för samhället i stort" (pdf) >

Översikten består huvudsakligen av två delar. Del 1 Utbildning och bildning kretsar kring livet på folkhögskolan. I ett avsnitt redovisas studier med inriktning på deltagarna – deras skäl till att välja folkhögskolan och deras förväntningar på skolan. Folkhögskolans studiemiljö beskrivs, med betoning på personlig utveckling, demokratiska arbetsformer, gemenskap och nära relationer mellan deltagare och lärare.

Vidare redovisas forskning som fokuserar på folkhögskolans roll som en plattform för delaktighet och samhällsengagemang, där relationen till civila samhället lyfts fram, liksom folkhögskolornas roll i en regional och lokal kontext, exempelvis för kompetensförsörjning och insatser i marginaliserade stadsdelar.

Ett särskilt avsnitt beskriver och problematiserar folkhögskolans betydelse för skapande och kultur. Del 1 avslutas med att redogöra för forskning som fokuserar på vad som händer med deltagarna efter folkhögskolestudierna på allmän kurs, särskild kurs och på yrkesinriktade kurser.

Del 2 Folkhögskolans mångfald och bredd har fokus på vad folkhögskolan betyder för olika målgrupper. I översikten presenteras forskning, framför allt om fyra grupper: Unga vuxna, nyanlända, personer med funktionsnedsättning och äldre/seniorer.

I denna del beskrivs även hur det går till när nya folkhögskolekurser kommer till, och vilka som är huvudaktörer i dessa processer.

Avslutningsvis gör författarna några sammanfattande reflektioner om folkhögskolorna – utifrån den forskning de redovisat kopplat till deras egna erfarenheter av att under lång tid följt utvecklingen i svensk folkhögskola.

Folkhögskolans betydelse för individer och för samhället i stort är utgiven av Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO. Rapporten är skriven av Eva-Marie Harlin och Irma Carlsson. Båda har varit verksamma som universitetslärare, forskare och som programansvariga på folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet. De har även arbetat som folkhögskollärare.