Tjej med laptop sitter tillsammans med tre andra runt ett bord.
Mobilitetsstödet möjliggör för deltagare att studera på en folkhögskola utanför den egna hemregionen.

Skillnader på mobilitetsstödets storlek hos de olika regionerna

En ny sammanställning av regionernas mobilitetsstöd visar på skillnader i ersättningsnivåer, både för mobilitetsstödet och för det inomregionala stödet. Se hela sammanställningen här.
Uppdaterad: 23 maj 2022

Mobilitetsstödet finns till för att möjliggöra för deltagare att kunna studera på en folkhögskola utanför den egna regionen.

Samtliga regioner i Sverige har godkänt och undertecknat SKRs överenskommelse om mobilitetsstöd. Överenskommelsen innebär bland annat en successiv infasning som landar i att alla regioner från och med 2026 ska betala samma belopp.

SKRs rekommenderade belopp för 2021 var 400 kr/deltagarvecka.

Enkät till alla regioner

Med anledning av detta genomförde Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, under våren en enkät där respektive region fick ange sin nivå på mobilitetsstödet och det inomregionala stödet samt om momskompensation ingår i det inomregionala stödet. Samtliga regioner har svarat.

Svaren redovisas i denna sammanställning (pdf, nytt fönster) >

Skillnader på stödens storlek

Noterbart är bland annat att flera regioner har ett tak för det inomregionala stödet vilket kan få till följd att dessa regioner har en lägre finansiering för de deltagare som väljer att stanna kvar och studera i sin hemregion.

En region, Norrbotten, har redan från början en lägre nivå på det inomregionala stödet; 95 kr jämfört med ett mobilitetsstöd på 400 kr. En avsevärd skillnad.

Tvärtom gäller för Region Skåne där regionen anger ett mobilitetsstöd på 288 kr och ett inomregionalt stöd på 370 kr. Således en lägre finansiering för de skåningar som studerar i en annan region.

Region Stockholm är den region som generellt har en låg nivå på båda stöden.

Läs mer om Mobilitetsstöd här >