Syftet med projektet har varit att förbättra vuxenutbildningen för invandrade och att utveckla stöd för vuxenutbildare i mötet med invandrade.

Integrationsmaterial på sju olika språk

– En lyckad satsning där vi lärt oss mycket. Det säger Åke Larsson på Kista folkhögskola om EU-projektet Flyktingar och migranter som återuppbyggare. Resultatet av arbetet är bland annat tre matnyttiga handledningar för vuxenutbildare på sju olika språk. Materialet finns tillgängligt helt kostnadsfritt.
Uppdaterad: 17 februari 2020
  • Förbättra vuxenutbildningen för invandrade för att underlätta etablering i det nya landet.
  • Utveckla stöd och strategier för vuxenutbildare i mötet med invandrade.

Det har varit syftet med det treåriga projektet Flyktingar och migranter som återuppbyggare. Förutom Kista folkhögskola har organisationer från Storbritannien, Spanien och Turkiet deltagit.

Tre områden har stått i fokus

  • Innehåll och metoder i utbildningar för personer som kommer till ett nytt land.
  • Kompetensprofiler för vuxenutbildare – alltså vad som krävs av dem som ska möta och undervisa invandrade.
  • Utveckling av ”sociala mikroindikatorer” på hur en integration i vardagen går till. En sådan indikator kan, enkelt uttryck, vara: ”Har jag pratat med personalen på Coop senaste veckan?”

Kring dessa områden kretsar också de tre handledningar som producerats inom projektet och nu finns tillgängliga, på sju olika språk.

Trygghet är allt

Utmärkande för projektet är gräsrotsperspektivet, att de som berörs har fått komma till tals – och att det varit utgångspunkten för strategier och metodutveckling.

– Det är på golvet arbete har skett, med massor av intervjuer och fokusgrupper, säger Åke Larsson, biträdande rektor på Kista folkhögskola.

Det har visat sig att vägen till integration egentligen inte skiljer sig så mycket i de olika länder som deltagit.

– Trygghet är allt! Så formulerar Åke Larsson den viktigaste slutsatsen i projektet.

– Det kan låta banalt, men för att en inlärnings- och integrationsprocess över huvud taget ska kunna ske, måste man känna sig trygg. Vad vi än har frågat om, kommer alltid behovet av trygghet fram först.

Vad är då trygghet?

– Här handlar det inte om jobb och bil, utan att du kan komma in i ett klassrum med en inre förvissning om att ingen vill förminska dig, anklaga dig för något eller tycker illa om dig.

Enligt Åke Larsson måste pedagogerna förstå att detta är fundamentalt och hitta sätt att skapa denna trygga stämning.

Kista folkhögskola har en hög andel invandrade bland deltagarna. Endast tre av femtiotalet anställda saknar egna erfarenheter av migration och flyktingskap.

– I det perspektivet är vi lyckligt lottade, säger Åke Larsson och avslutar med att framhålla att han gärna står till förfogande för andra folkhögskolor som vill ta del av Kista folkhögskolas erfarenheter.

Till Kista folkhögskola och handledningarna för vuxenutbildare >