Våra mål, uppgifter och vision

Uppdaterad: 22 april 2020

Vi ska i nordiska, EU-relaterade och internationella sammanhang se till 

 • att lyfta fram folkhögskolan som en egen skolform,
 • att visa på vikten av offentlig finansiering till folkhögskolan och folkbildningen,
 • att ökade resurser kommer folkhögskolan och folkbildningen till del.

Vi ska också se till 

 • att folkhögskolan och folkbildningen är känd och erkänd inom EU
 • att EUs politik för vuxenutbildning får ett bredare perspektiv där folkbildningens betydelse för demokratin lyfts fram
 • att vara representerad i NFR och EAEA
 • att följa ICAEs arbete
 • att skapa nätverk och arenor för folkhögskolornas samverkan och erfarenhetsutbyte i det nordiska, EU-relaterade och internationella arbetet
 • att informera om bidragsmöjligheter för folkhögskolors transnationella samarbetsprojekt
 • att öka kunskapen inom svensk folkhögskola om internationella frågor och om folkbildningsverksamhet i andra länder
 • att synliggöra folkhögskolornas internationella arbete
 • att folkbildningens potential uppmärksammas i utvecklingssamarbetet”

Våra uppgifter

 • Upprätthålla och utveckla kontakter och samarbete med viktiga aktörer för folkhögskolornas internationella och EU-relaterade arbete.
 • Delta i och försöka påverka viktiga arenor för folkhögskolornas internationella arbete. Det gäller i första hand European Association for Education of Adults (EAEA) och Nordiska folkhögskolerådet (NFR).
 • Följa arbetet i International Council of Adult Education (ICAE).
 • Underlätta samarbetet mellan folkhögskolorna och erbjuda möjligheter till erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och information om olika projektbidragsformer för internationellt arbete.
 • Synliggöra folkhögskolornas internationella arbete och bidra till att öka folkhögskolornas kunskaper om internationella frågor.
 • Bevaka och försöka påverka viktiga politikområden för folkhögskolornas internationella arbete. Det gäller i första hand EUs vuxenutbildningspolitik och folkhögskolornas roll inom Sveriges politik för global utveckling (PGU).

 

Vår vision

Vår vision är att folkhögskolan ska vara en oumbärlig arena för förverkligandet av det aktiva glokala medborgarskapet.

FOLAC, vårt internationella namn, står för "Folkbildning – Learning for Active Citizenship". För oss innebär det aktiva medborgarskapet att alla medborgare ges möjligheten att delta i samhällslivet. Arbetsmarknaden, politiken och civilsamhällets organisationer måste vara inkluderande och stå öppna för alla. Aktivt medborgarskap bygger på demokratiska värderingar och betonar vikten av eget engagemang och deltagande. 

För att kunna uppnå vår vision ska vi 

 • företräda, bevaka och påverka folkhögskolornas förutsättningar och intressen i ett nordiskt, europeiskt och internationellt perspektiv,
 • stimulera och stödja folkhögskolornas engagemang/deltagande i nordiskt, EU-relaterat och internationellt folkbildningsarbete,
 • främja samverkan och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolor inom dessa verksamhetsfält.