Om metoden Jag-vi-världen

jagvivärlden_vit (002).png
Jag-vi-världen är en engagemangsresa med syfte att väcka lust och vilja till förändring, samt att öka förståelsen för Agenda 2030. Metoden är uppdelad i tre delar där vi fördjupar oss i deltagarens berättelser och erfarenheter, de globala målen samt det egna engagemanget.

Metoden är speciellt utformad för personer som läser Allmän kurs men kan självklart användas av flera deltagargrupper

 

FSO_1_Jag_RGB.pngDel 1: Jag/Berättande

I det första steget i metoden utgår deltagarna från sig själva och sitt eget engagemang. Deltagarna får på olika sätt arbeta med att hitta sina egna berättelser och får öva på att både formulera den för sig själv, dela den med andra samt ta del av andras berättelser. Syftet är att få utforska sina intressen och drivkrafter, upptäcka att andra har liknande erfarenheter samt att stötta andra och stärka sig själv genom att dela sin berättelse. Arbetet med den egna berättelsen återkommer under hela läsåret men startas upp under den första delen.

FSO_2_Vi_RGB.pngDel 2: Vi/Globala målen

I det andra steget kopplar deltagarna samman sina enskilda engagemang med globala målen. Målet är att deltagarna ska upptäcka att det de tillsammans bär med sig i berättelser, erfarenheter och intressen är en del av Agenda 2030. Samtal och övningar om de Globala målen hamnar lätt på en global, abstrakt nivå som kan vara svåra att ta till sig som något en själv, som enskild människa har möjlighet att påverka. Genom att börja i det personliga istället för i information om de enskilda målen är förhoppningen att Agenda 2030 bryts ner till något mer greppbart och förståelsen för de globala målen och att vi alla är en del av arbetet med dem förstärks.


 

FSO_3_Världen_RGB.png Del 3: Världen/Förändringsarbete

Det sista steget handlar om att gå från ord till handling. Utifrån förståelsen de skapat kring den egna berättelsen och vad engagemang kan vara får deltagarna möjlighet att själva driva egna förändringsarbeten. Arbetet utgår från globala mål och frågeställningar som de själva är intresserade av. Målet med denna del är att deltagarna ska upptäcka att det går att skapa förändring med små medel och att tröskeln för engagemang även utanför skolan ska ha sänkts. 

 

Ett medskapande arbetssätt

Att arbeta medskapande tillsammans med deltagarna är centralt för Jag-vi-världenmetodens framgång. Deltagarna ska ha möjlighet att påverka det som händer i klassrummet och tillsammans med pedagogerna utvecklas arbetssätt som fungerar i gruppen. Syftet är att arbetet i klassrummet blir en gemensam utmaning där alla tillsammans både sätter upp målen med arbetet och hur vägen dit ska se ut. 

Ta gärna del av ett samtal om detta mellan Anna-Lena Öhman som är pedagog på Dalslands folkhögskola och Bo Helsing som är forskare på Högskolan Väst. 

Att ge över makten till deltagarna

Syftet med projektet är att stärka deltagarnas engagemang och tro på att kunna göra skillnad. Förhoppningen är att det vi gör i klassrummet ska visa att det du gör som individ har betydelse för samhället och en hållbar utveckling, även i det lilla. Tidigt i projektet förstod vi att för att detta ska lyckas behöver pedagogerna arbeta med att ge över makten till deltagarna.

Deltagarna behöver få känna att det på riktigt är de som styr för att arbetet som sker ska ge ringar på vattnet även efter tiden i skolan. Detta är inte minst viktigt under delen av läsåret då deltagarna ska driva egna förändringsarbeten.

Hur pedagogerna har gjort detta har varierat i olika skolor och grupper då det är viktigt att hela tiden utgå ifrån vilka förutsättningar som finns i den egna klassen. Ta del av övningar om just detta HÄR (länk till förändringsarbetedelen)

På Marieborgs folkhögskola valde läraren Christian Holm att lämna över hela klassrummet till deltagarna. Här kan du höra honom berätta om det.

 

Vikten av möten mellan deltagare och skolöverskridande samarbeten

I Min story - vår agenda har vi haft möjlighet att ge skolorna chansen att resa till en annan skola och ha en heldag tillsammans för att mötas, inspireras av varandra och gemensamt arbeta med de globala målen. När deltagare får möta varandra, se nya platser och byta miljö, oavsett om det är på andra sidan landet i eller bara i en annan del av den egna staden så sker något särskilt. Vardagen bryts upp och deltagarna får möjlighet att träffa nya människor med både liknande och helt olika bakgrund och historier. Det i sin tur vidgar både deltagarnas och pedagogernas perspektiv och inspirerar till vidare handling. Pedagogerna får ett tillfälle att se sina deltagare i en annan kontext vilket bidrar till att dynamiken som finns i klassrummet får chans att skifta och minskar risken att pedagogen får en alltför statisk bild av sina deltagare. 

Skolöverskridande samarbeten ger både skolorna och deltagarna chans att skapa nätverk från norr till söder som kanske aldrig annars hade hänt. Att resa tillsammans, oavsett om det är långväga eller lokalt stärker gemenskapen i den egna gruppen. 

För den egna skolan är utbyten med andra skolor även ett bra tillfälle att både inspireras av andra skolor men också att få chans att se sin egen skola genom andra. 

Robin från Valjeviken berättar här vad arbetet med Jag-vi-världenmetoden och inte minst utbytesresorna har gett honom.

Mobiliserande didaktik

Jag-vi-världenmetodens tre olika delar utgör tillsammans en grund för att skapa och inspirera till engagemang hos deltagarna. Det viktiga är inte resultatet av arbetet deltagarna gör i skolan, det viktiga är vad deras arbete skapar för ringar på vattnet hos dem själva. Syftet med metoden är att sätta deltagarna i rörelse och ge dem verktyg för att möjliggöra engagemang även utanför skolan.

Detta kan anses ligga nära det som kallas för mobiliserande didaktik vilket är ett samlande begrepp som handlar om hur man kan arbeta för att få människor att sätta sig själva i rörelse i syfte att påverka och förändra det egna livet samt samhället man verkar inom.

För att Jag-vi-världenmetoden ska vara rörelseskapande och meningsfullt för deltagarna samt bidra till ökad lust till engagemang är det centralt att man som pedagog kontinuerligt reflekterar över frågor om just medskapande, maktförskjutning i klassrummet och samarbeten mellan deltagare. 

Mer information om mobiliserande didaktik finns bland annat i avhandlingen Folkbildning för förändring: Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik (Eriksson Lisbeth, Larsson Staffan, Lundberg Martin, Nordvall Henrik, 2019).

Genomför ett utbyte med din skola?

Är er skola intresserade av att genomföra ett utbyte med en annan skola?

Kontakta Lina Remnert för mer information om hur det skulle kunna gå till. 

Uppdaterad: 4 april 2024