Man med kavaj och glasögon samt kvinna med långt mörkt hår och glasögon.
Thomas Nilsson, ordförande OFI samt Anna Ekström, ordförande RIO uppmanar regionerna att fatta samma beslut som Folkbildningsrådet.

Regional medfinansiering av folkhögskolorna

Inom kort förväntas Folkbildningsrådet fatta beslut om att minska antalet deltagarveckor. Folkhögskolornas intresseorganisationer RIO och OFI uppmanar därför de regioner som betalar ut volymbaserade bidrag till folkhögskolor, att fatta samma beslut som Folkbildningsrådet.
Uppdaterad: 11 december 2023

Den 10 december skickade RIO och OFI följande gemensamma skrivelse till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt företrädare för landets regioner.

Regionernas finansiering av folkhögskolorna vid minskad volym

Den 13 december förväntas Folkbildningsrådet fatta beslut om att minska antalet deltagarveckor. Man gör det som ett svar på att rådet inte fick de 440 mkr till folkhögskolorna som man äskade från regeringen i sitt budgetunderlag.

RIO och OFI uppmanar därför de regioner som betalar ut volymbaserade bidrag till folkhögskolor, att fatta samma beslut som Folkbildningsrådet; att det överskott som uppstår när antalet deltagarveckor minskar med 3 procent, används till att öka bidragsnivån med för kvarvarande deltagarveckor som betalas ut till folkhögskolorna.

Folkbildningsrådets beräkningar visar att deltagarveckans värde skulle behöva öka med 380 kr. De 100 mkr som regeringen tillfört i budgeten räcker till den ökning som Folkbildningsrådet redan beslutat om; en ökning med 84 kr/deltagarvecka.

Folkbildningsrådets tf generalsekreterare kommer på styrelsens möte i december föreslå att antalet deltagarveckor minskas med 3 procent och att medlen används till att öka volymersättningen (deltagarveckan) med ytterligare 54 kr. Deltagarveckans värde ökas då totalt med 128 kr för 2024. Deltagarveckans värde 2024 skulle då bli 1 768 kr. Detta är ett mycket tråkigt, men tyvärr nödvändigt beslut. Det går inte längre att upprätthålla verksamheten i dagens volymer när bidragsutvecklingen halkar långt efter kostnadsutvecklingen. Det är långt ifrån de 380 kr/dv som skulle behövas. Men ett viktigt steg på vägen.

För regioner som avsätter volymbaserade bidrag till folkhögskolor innebär det att de anslagna medlen för
volym- och mobilitetsersättning till folkhögskolorna inte fullt ut kommer att användas.

Det innebär att om inget görs så minskar regionbidragen till folkhögskolorna med som mest drygt 14 mkr. Vilket vore oerhört olyckligt och i sammanhanget kontraproduktivt och motverka syftet med regeringens ambitioner och Folkbildningsrådets beslut; att stärka skolornas ekonomi.

De regioner som inte betalar ut bidrag till folkhögskolor baserat på verksamhetsvolym, berörs inte av detta. Eftersom effekten för de skolorna blir att ersättningen per deltagarvecka ökar genom Folkbildningsrådets beslut.

Sådana beslut blir helt kostnadsneutrala och påverkar inte regionernas beslutade budgetar, men det gör stor skillnad för folkhögskolorna som annars riskerar att tappa i genomsnitt ca 90 000 kr per skola.

Anna Ekström 
ordförande, RIO 

Thomas Nilsson
ordförande, OFI


Mer om Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO

Mer om Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation OFI