Nyheter

 • 7 november 2022

  Folkhögskolan som utbildningsväg för unga utan gymnasieutbildning

  Många unga lämnar gymnasiet utan att ta examen. I betänkandet ”I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning” (SOU 2022:34) framhålls behovet av ökad kunskap om utbildningsvägar, en utvecklad studie- och yrkesvägledning och riktade vägledningsinsatser. RIO ställer sig i ett yttrande till regeringen bakom dessa delar i betänkandet. Men vi motsätter oss bedömningen att det inte finns anledning att anslå medel för fler deltagare på folkhögskola.
 • 1 november 2022

  Regelverket kring sfi behöver en översyn

  I betänkandet ”En modell för att mäta och belöna progression inom sfi” (SOU 2022:17) framhålls behov av en god genomströmning och ökad kunskap om alla aspekter kring utbildningen. Som lösning föreslås införande av progressionstest och sfi-peng, där storleken på den relativt lilla pengen bestäms av utbildningsanordnarens position i en ranking. RIO delar i ett yttrande till regeringen de angivna behoven men avvisar betänkandets förslag.
 • 14 oktober 2022

  Regler om skyddad yrkestitel för undersköterskor

  Med anledning av att yrkestiteln undersköterska blir reglerad har Socialstyrelsen tagit fram förslag till föreskrifter och allmänna råd. Folkhögskolorna berörs då ett intyg från folkhögskola kan ersätta godkända betyg.
 • 13 oktober 2022

  Omställningsstudiestöd ger möjlighet att byta bana i arbetslivet

  Omställningsstudiestödet från CSN gör att den som har ett arbete i dag kan börja studera på folkhögskola och få ersättning upp till 80 procent av sin lön, utan att ta studielån. Folkhögskolornas breda kursutbud skapar möjligheter för många att göra något helt nytt eller bredda sin kompetens.
 • 28 september 2022

  RIO om Riksrevisionens granskning av statsbidrag till studieförbunden

  Riksrevisionen har granskat kontrollen, uppföljningen och styrningen av statsbidraget till studieförbunden. Granskningsrapporten visar att det finns brister i bland annat Folkbildningsrådets uppföljning och regeringens styrning. Riksrevisionens bedömning är att uppföljningen och kontrollen av statsbidraget behöver stärkas.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25