Nyheter

 • 23 november 2022

  "Vi behöver få fler politiker att förstå vad folkhögskolan är "

  Efter beskedet om sänkta anslag för folkhögskolorna i regeringens budget för 2023, gör nu folkhögskolornas intresseorganisationer flera insatser för att höja kunskapen om folkhögskola hos beslutsfattare på regional och nationell nivå.
 • 11 november 2022

  Folkhögskolan banade väg för demokratin

  Demokratins genombrott för drygt 100 år sedan uppmärksammas i betänkandet ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” (SOU 2022:28). Betänkandet omfattar även en diskussion om de utmaningar av demokratisk karaktär som samhället står inför och föreslår samt rekommenderar med anledning av det ett antal åtgärder. Utan att ta ställning till just dessa välkomnar RIO i ett yttrande till regeringen alla initiativ som syftar till att stärka en demokratisk utveckling med fokus på deltagande och en höjning av bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 • 9 november 2022

  RIO: "Märkligt av regeringen att ta bort folkhögskolans extraplatser"

  – Mycket märkligt att regeringen i en tid när vi går in i en lågkonjunktur med växande arbetslöshet avslutar de extraplatser som folkhögskolan haft med yrkesinriktade kurser och utbildning för de som står längst från arbetsmarknaden. Den samhällsekonomiska nytta som folkhögskolorna gör överstiger med råge den statsfinansiella kostnaden en sådan satsning skulle innebära, säger Stefan Attefall, ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO).
 • 7 november 2022

  Folkhögskolan som utbildningsväg för unga utan gymnasieutbildning

  Många unga lämnar gymnasiet utan att ta examen. I betänkandet ”I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning” (SOU 2022:34) framhålls behovet av ökad kunskap om utbildningsvägar, en utvecklad studie- och yrkesvägledning och riktade vägledningsinsatser. RIO ställer sig i ett yttrande till regeringen bakom dessa delar i betänkandet. Men vi motsätter oss bedömningen att det inte finns anledning att anslå medel för fler deltagare på folkhögskola.
 • 1 november 2022

  Regelverket kring sfi behöver en översyn

  I betänkandet ”En modell för att mäta och belöna progression inom sfi” (SOU 2022:17) framhålls behov av en god genomströmning och ökad kunskap om alla aspekter kring utbildningen. Som lösning föreslås införande av progressionstest och sfi-peng, där storleken på den relativt lilla pengen bestäms av utbildningsanordnarens position i en ranking. RIO delar i ett yttrande till regeringen de angivna behoven men avvisar betänkandets förslag.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22