Så tycker folkhögskolorna om ökat statligt inflytande

Nu har folkhögskolornas företrädare inkommit med sina remissvar på regeringens förslag på ökat statligt inflytande över statsbidraget. Samtliga anser att regeringen bör invänta resultatet av den pågående Folkbildningsutredningen innan man fattar beslut i frågan.
Uppdaterad: 27 juni 2023

Den 26 april gick regeringen ut med en promemoria om ett ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund.

Ett förslag som i korthet innebär att Folkbildningsrådet inte längre ska besluta hur stor del av statsbidraget till folkbildningen som ska gå till folkhögskolor respektive studieförbund. Det ska i stället beslutas av regering och riksdag.

Förslaget gick ut på remiss till ett antal myndigheter, kommuner och aktörer inom folkbildningen. Så här svarar folkhögskolornas företrädare.

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO

"RIO anser att förslaget om en uppdelning av det statliga folkbildningsanslaget innebär både möjligheter och risker. Förslaget behöver övervägas ytterligare och ingå i en bredare bedömning av statens folkbildningspolitik, vilket bör göras inom ramen för den pågående utredningen Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden.

RIO instämmer i regeringens beskrivning av folkhögskolornas ekonomiska situation.

RIO anser att folkhögskolan ska tillföras tillräckliga resurser för att kunna möta växande behov och samhällsutmaningar, och RIO anser att utbildningsformen folkhögskola, liksom folkbildningen i övrigt, ska fortsätta stå fri från statlig detaljstyrning."

Ladda ner hela RIOs remissvar här (pdf, nytt fönster).

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation OFI

"OFI anser att förslaget om en uppdelning av det statliga folkbildningsanslaget innebär både möjligheter och risker. Förslaget behöver övervägas inom ramen för den pågående utredningen Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden, dir 2022:75. Och därmed ingå i en bredare bedömning av statens folkbildningspolitik.

OFI menar att planering och utformning av verksamhet fram till dess genomförs bäst av Folkbildningsrådet, med riktlinjer från regeringen."

Ladda ner hela OFIs remissvar här (pdf, nytt fönster).

Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor FHF

"Folkhögskoleföreningen för de regionägda folkhögskolorna motsätter sig att regeringen ska börja besluta om fördelningen av statsbidrag mellan folkhögskolor och studieförbunden. Vi anser att den uppgiften ska ligga kvar på Folkbildningsrådet. Det är dessutom olyckligt att göra en sådan förändring när det pågår en utredning om folkbildningen där denna fråga mycket väl kan rymmas i.

Vi anser det viktigt att hålla samman folkbildningens olika delar då de kompletterar varandra. Vi ser att det finns vinster att göra om folkhögskolor och studieförbund kan arbeta närmare varandra för att hjälpa medborgarnas bildningsresa. Ett förslag som regeringen nu föreslår riskerar att försvåra en ökad samverkan och med det individens bildningsresa.

Vi håller med regeringen om att fördelningen mellan folkhögskolor och studieförbund inte är relevant utifrån dagens situation. Vi anser att man bör fördela om, så en större del av det statliga stödet kommer folkhögskolorna till del. Men vi anser fortfarande att Folkbildningsrådet ska ha ansvaret för fördelningsnyckeln."

Ladda ner hela FHFs remissvar här (pdf, nytt fönster).

Folkbildningsrådet 

"Folkbildningsrådets uppfattning är att det saknas tillräcklig grund för förslaget i föreliggande promemoria och anser att frågan bör utredas i enlighet med direktiven till Folkbildningsutredningen.

Folkbildningsrådet ställer sig därmed inte bakom förslaget."

Ladda ner hela Folkbildningsrådets remissvar här (pdf, nytt fönster).

Samtliga remissvar

Samtliga remissvar finns att läsa på regeringens webbplats (nytt fönster).

Läs hela promemorian Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund här (nytt fönster).