– Det ska vara lätt att göra rätt, säger Stefan Attefall, ordförande för RIO.

RIO om Riksrevisionens granskning av statsbidrag till studieförbunden

Riksrevisionen har granskat kontrollen, uppföljningen och styrningen av statsbidraget till studieförbunden. Granskningsrapporten visar att det finns brister i bland annat Folkbildningsrådets uppföljning och regeringens styrning. Riksrevisionens bedömning är att uppföljningen och kontrollen av statsbidraget behöver stärkas.
Uppdaterad: 28 september 2022

– Det ska vara lätt att göra rätt, säger Stefan Attefall, ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). Det är en självklarhet att våra gemensamma resurser ska användas på ett korrekt sätt, oegentligheter ska inte förekomma.

Självförvaltningsmodellen

Riksrevisionen menar att Folkbildningsrådets uppföljning inte är utformad på ett sätt som säkerställer att studieförbundens kontroller är effektiva. Rådets myndighetsroll i uppföljningen av statsbidraget behöver därför tydliggöras och stärkas. Riksrevisionen menar vidare att regeringen behöver vara mer aktiv i sin styrning av hur statsbidraget till studieförbunden används och kontrolleras.

RIO konstaterar att Riksrevisionens rekommendationer till Folkbildningsrådet och regeringen handlar om hur det pågående arbetet kan förbättras. Självförvaltningsmodellen har inte prövats.

– Självförvaltningsmodellen från 1991 är sannolikt en betydligt mer kostnadseffektiv sådan jämfört med alternativet där en myndighet skulle handlägga statsbidraget, säger Stefan Attefall. Behov av kontroll bör också stå i proportion till hur omfattande problemen är. En diskussion som tyvärr inte omfattats av Riksrevisionens granskning.

Folkbildningsutredningen

Folkbildningsrådet och studieförbunden har genomfört ett omfattande utvecklingsarbete för att motverka felaktig användning av statsbidraget. Riksrevisionen anger dock i sin rapport att den pågående folkbildningsutredningen bör utreda en oberoende kontroll av studieförbundens användning av statsbidraget.

RIO kan konstatera att det redan ingår i folkbildningsutredningens uppdrag att bland annat utreda hur uppföljning, kontroll och granskning säkerställs och föreslå en modell för en sådan regelbunden uppföljning. Riksrevisionens rekommendation ligger således i linje med utredningens direktiv.

– Vi välkomnar folkbildningsutredningens arbete där vi bland annat ser fram emot en bedömning av problemets omfattning och med anledning av det, vilka proportionerliga åtgärder som bör vidtas. Ett sätt att utveckla självförvaltningsmodellen kan vara att regeringen anslår medel för kontroll och uppföljning i särskild ordning, säger Stefan Attefall.

 

Kontaktperson:
Olle Westberg, generalsekreterare, RIO
olle.westberg@sverigesfolkhogskolor.se
0708-164 145