Illustration av två skrivblock, ljusblått och rosa.
Våren 2021 lanseras nya enkätverktyget som alla folkhögskolor kan ta del av, kostnadsfritt.

Ny gemensam deltagarenkät för folkhögskolor på gång

En ny, gemensam deltagarenkät kommer göra det möjligt för folkhögskolorna att utvärdera och berätta om deltagarnas upplevelse av sin studietid på en nationell nivå.
Uppdaterad: 11 juni 2020

Folkhögskolornas serviceorganisation driver projektet i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola. Planen är att lansera den nya enkäten våren 2021 och alla folkhögskolor kommer erbjudas att delta i den kostnadsfritt.

Ett pilotprojekt kommer att startas dit ett antal skolor bjuds in. En förhoppning är att många skolor ska vilja ansluta sig och bidra till en samlad bild av deltagarnas upplevelse av utbildningsformen.

Gynnar utbildningsformen folkhögskola

- Vårt uppdrag på Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, är att bistå skolorna med samordning och stöd. En gemensam deltagarenkät kommer gynna utbildningsformen folkhögskola och bidra till skolornas utvecklingsarbete, säger Karin Karlsson, verksamhetschef för FSO.

- Intresseorganisationerna har givit ett spännande uppdrag till FSO att ersätta FB-kvalitet med ett användarvänligt, tillgängligt och forskningsbaserat verktyg och vi vill gärna bistå med det, fortsätter Karin. 

Möjlighet till att följa verksamhet över tid

Enkäten gör det möjligt för enskilda skolor att följa sin egen verksamhet och organisation genom deltagarnas upplevelse av den. Det ger också en möjlighet att få en gemensam bild av vad som gör studier på folkhögskola unikt och därmed bidra till att stärka utbildningsformen i form av bland annat ökade forskningsmöjligheter.

Enkäten kommer att konstrueras så att skolans profil synliggörs i relation till den unika utbildningsformen. Enkäten är inte en ”nöjd-kund-undersökning” utan är menad att beskriva vad som utmärker folkhögskolornas olika styrkor respektive utvecklingsområden. För den enskilda folkhögskolan kan den användas till att undersöka hur väl deltagarnas bild stämmer överens med den självbild som finns på skolan.

Samarbetet med Ersta Sköndal Bräcke högskola

Pelle Åberg, lektor och docent som arbetar vid Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, ser många möjligheter med samarbetet. 

- Med FSOs position i folkbildningens och folkhögskolornas verklighet och den långa tradition av att studera ideellt arbete och det civila samhället som finns vid CCF kan vi komma långt. Mötet mellan denna insyn i praktiken och i forskningen kan ge många fruktbara resultat och, inte minst, öppnas möjligheter för att förankra deltagarenkäten och folkhögskolorna i större sammanhang och fördjupa kunskaperna kring den verksamhet som bedrivs runtom i landet, säger Pelle Åberg.

Intresseorganisationerna har höga förväntningar och är positiva

Gerhard Holmgren, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, och Thomas Nilsson, ordförande för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI, lyfter vikten av att som intresseorganisationer kunna följa utvecklingen på folkhögskolorna för att utifrån den samlade bilden kunna planera för olika typer av insatser.

- Fördelarna med enkäten är att det går att identifiera framgångsfaktorer och att det också går att identifiera var det finns behov av stöd och kvalitetsutveckling. Ett gemensamt enkätverktyg innebär att skolor kan lära av varandra och att det kan användas i det gemensamma kvalitets- och utvecklingsarbetet när behoven blir synliga, säger Gerhard Holmgren och Thomas Nilsson.

Inför pilotomgången av enkäten kommer information gå ut till alla skolledare med erbjudande om att delta.

Frågor om enkäten eller FSOs arbete?

Kontakta Karin Karlsson, verksamhetschef på FSO

karin.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se