Internationellt och Agenda 2030

FSO har i uppdrag att stödja de 155 folkhögskolorna i deras internationella arbete. Det handlar bland annat om att underlätta folkhögskolornas samverkan kring internationell verksamhet. Vi arbetar också aktivt med Agenda 2030.
Uppdaterad: 12 mars 2020

 

FSO ger stöd till folkhögskolorna i deras internationella arbete. Vi gör det genom att anordna kurser och underlätta folkhögskolornas samverkan kring internationella projekt. Vi lyfter vuxenutbildningens roll i utrikespolitiken och finns också med i internationella nätverk som arbetar med vuxnas rätt till utbildning. 

Vi arbetar aktivt med Agenda 2030, som är de globala mål för hållbarhet som FN satt upp för alla världens länder. Vi satsar bland annat på att fortbilda skolorna själva i frågan genom utbildningar och nätverkande. 

Folkhögskolorna har idag samarbeten i mer än 60 länder i världen.

Agenda 2030

Många folkhögskolor arbetar aktivt med Agenda 2030, FN:s mål för global hållbarhet. Folkhögskolorna ligger i mångt och mycket i framkant vad gäller arbete med Agenda 2030 och ett stort arbete sker på Allmän kurs och profilkurser, med omställning i köken och i fastigheterna.

Under 2020 kommer vi att utbilda Agenda 2030-fortbildare på folkhögskolorna som kommer att fungera som ett stöd till andra folkhögskolor i deras arbete med globala målen. 

Vi kommer under de kommande månaderna samla material om folkhögskolornas Agenda 2030-arbete på den här sidan, men tills vidare finns massor av material på folkbildning.net/agenda2030.

 Bild på globala målen

 

Exempel på folkhögskolornas internationella arbete

Folkhögskolornas engagemang internationellt gestaltar sig på många olika sätt. Allt ifrån att starta upp nya folkhögskolor i andra länder till att lyfta viktiga internationella frågor i den egna undervisningen. Denna film visar på några exempel från olika folkhögskolor.

 

Arbetsgruppen för folkhögskolornas internationella arbete

Arbetsgruppen Folkhögskolan i världen består av personer från olika folkhögskolor runtom i landet. Gruppen arbetar med att ta fram en långsiktig plan för hur Sveriges folkhögskolor kan bli viktiga aktörer för vuxnas rätt till lärande och jämställdhet i Sveriges utvecklingssamarbete. 

 

Folkhögskolornas internationella arbete ingår som en del i Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och finansieras genom folkbildningens statsbidrag. Har du frågor kring vår verksamhet eller vill hitta vägar för att engagera din skola i det internationella arbetet? Kontakta gärna vår internationella samordnare Lina Remnert på lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se.