Kvalitetsarbete - vad är det?

Ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete ger möjlighet till samtal om vad vi gör bra och hur vi kan föra över erfarenheter till områden vi vill utveckla.
Uppdaterad: 10 maj 2022

En definition av kvalitetsarbete lyder så här:

”Kvalitetsarbete är en förmåga hos organisatio­ner att effektivt vidareutveckla och leda verk­samheten så att slutprodukten tillfredsställer såväl kundernas som ägarnas och övriga intres­senters behov och förväntningar.”

Definitionen kommer från Ingenjörsvetenskapsakademin, och andemeningen kan tillämpas även på folkhögskolans område. Uttryckt med delvis andra ord kan man säga att kvalitetsarbete handlar om folkhögskolans och medarbetarnas förmåga att leda, bedriva och utveckla verksamheten så att deltagare, huvudmän och anslagsgivare blir nöjda med resultatet.

Då förstår man genast att kvalitetsarbetet inte är något som görs ”vid sidan av”, utan omfattar allt som sker på skolan – och att alla medarbetare är involverade. Det kan gälla styrelsearbetet, under­visningen, brandsäkerheten, maten och lärarnas fortbildning, bara för att ge några exempel.

I materialet Kvalitetsarbete i folkhögskolan kan du läsa mer om systematiskt kvalitetsarbete steg för steg.