Logotyp för OFI.
Lärare och deltagare på folkhögskola.
Det finns 42 offentligägda folkhögskolor i Sverige.

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI) organiserar rektorer för folkhögskolor med regioner/landsting som huvudmän.
Uppdaterad: 1 juni 2021

Pressmeddelande den 9 december 2020

Utvärdering av Folkbildningsrådets förnyade uppdrag

Folkbildningsrådets medlemsorganisationer Studieförbunden i samverkan, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Sveriges Kommuner och Regioner, uppdrog åt Strategirådet i maj 2020, att genomföra en uppföljande utvärdering av det förnyade uppdrag Folkbildningsrådet erhöll av medlemmarna 2014.

Det förnyade uppdragets huvudsakliga fokus var att stärka Folkbildningsrådets roll och uppgift i myndighets ställe. Det syftade bland annat till att stärka oberoendet mellan Folkbildningsrådet och dess medlemmar, minska sammanblandning av uppgifter, samt att ytterligare öka graden av professionalism i processerna för beslut om bidragsgivning, uppföljning och kontroll av statsbidraget.

Medlemsorganisationerna har den 9 december 2020 tagit emot Strategirådets uppföljande utvärdering. Sammantaget säger utvärderingen att Folkbildningsrådets arbete ligger i linje med det förnyade uppdraget, att processerna för beredning och uppföljning av statsbidraget har stärkts samt att oberoendet i förhållande till medlemsorganisationerna ökat. Utvärderingen identifierar även utvecklingsområden för att stärka Folkbildningsrådets myndighetsutövning.

Medlemsorganisationerna kommer nu följa upp och analysera utvärderingens innehåll.

David Samuelsson
generalsekreterare
Studieförbunden i samverkan 

Gerhard Holmgren
generalsekreterare
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

Thomas Nilsson
ordförande
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation

Ladda ner pressmeddelande 9 december 2020 (PDF) >

Ladda ner Utvärdering av Folkbildningsrådets förnyade uppdrag (PDF) >

Om OFI

OFI är en intresseförening för de 42 offentligägda folkhögskolorna och verkar för att: 

  • befästa och utveckla folkhögskolans plats som en viktig del av vuxnas lärande.
  • synliggöra folkhögskolans betydelse för landsting och regioner.
  • verka för att säkerställa den offentliga finansieringen av folkhögskolans verksamhet.
  • öka omvärldens kunskap om folkhögskolans specifika möjligheter. 

OFI är en av organisationerna bakom Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO.

OFI:s verksamhet leds av en styrelse.

Kontaktuppgifter till kansli och ordförande hittar du här.