Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Pressmeddelanden och artiklar

Uppdaterad: 20 december 2022

Pressmeddelande 2022-12-20

Fler påbörjar eftergymnasiala studier efter folkhögskolan

Statistikmyndigheten SCB presenterar idag nya uppgifter om övergången från allmän kurs på folkhögskola till eftergymnasiala studier.

Uppgifterna visar att andelen som påbörjat eftergymnasiala studier har ökat mellan 2014 och 2020 bland de som fått grundläggande behörighet efter allmän kurs på folkhögskola. Andelen kvinnor har genomgående varit något högre än andelen män. RIOs generalsekreterare Olle Westberg kommenterar de nya uppgifterna.

– Vi får nu bekräftat det vi i någon mening redan kände till – att allmän kurs är en mycket bra språngbräda till vidare studier. Att kursen ser ut att fungera allt bättre för deltagarna är glädjande, säger Olle Westberg.

Läs hela pressmeddelandet här >

 

Pressmeddelande 2022-11-07

Folkhögskolan som utbildningsväg för unga utan gymnasieutbildning

Många unga lämnar gymnasiet utan att ta examen. I betänkandet ”I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning” (SOU 2022:34) framhålls behovet av ökad kunskap om utbildningsvägar, en utvecklad studie- och yrkesvägledning och riktade vägledningsinsatser. RIO ställer sig i ett yttrande till regeringen bakom dessa delar i betänkandet. Men vi motsätter oss bedömningen att det inte finns anledning att anslå medel för fler deltagare på folkhögskola.

– Antalet unga som söker sig till folkhögskolan kommer att öka, säger Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). Men en utbyggnad av folkhögskolan förutsätter en justering av anslaget. Att hänvisa till gamla tillfälliga utbildningsplatser det inte längre finns finansiering för håller inte.

Läs hela pressmeddelandet här >

Pressmeddelande 2022-11-01

Regelverket kring sfi behöver en översyn

I betänkandet ”En modell för att mäta och belöna progression inom sfi” (SOU 2022:17) framhålls behov av en god genomströmning och ökad kunskap om alla aspekter kring utbildningen. Som lösning föreslås införande av progressionstest och sfi-peng, där storleken på den relativt lilla pengen bestäms av utbildningsanordnarens position i en ranking. RIO delar i ett yttrande till regeringen de angivna behoven men avvisar betänkandets förslag.

– Verksamheten behöver åtgärder som bidrar till ökad tydlighet, säger Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). Att skapa ytterligare ett system för mätning och belöning gör sfi i stället mer svåröverblickbar. Grundproblemet är det nu gällande regelverket med låga ersättningsnivåer.

Läs hela pressmeddelandet här >

Pressmeddelande 2022-09-28

RIO om Riksrevisionens granskning av statsbidrag till studieförbunden

Riksrevisionen har granskat kontrollen, uppföljningen och styrningen av statsbidraget till studieförbunden. Granskningsrapporten visar att det finns brister i bland annat Folkbildningsrådets uppföljning och regeringens styrning. Riksrevisionens bedömning är att uppföljningen och kontrollen av statsbidraget behöver stärkas.

– Det ska vara lätt att göra rätt, säger Stefan Attefall, ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). Det är en självklarhet att våra gemensamma resurser ska användas på ett korrekt sätt, oegentligheter ska inte förekomma.

Läs hela pressmeddelandet här >

 

Kommentar 2022-08-16 

RIO välkomnar Moderaternas besked om fler utbildningsplatser

RIOs generalsekreterare Olle Westberg kommenterar Moderaternas besked på tisdagsmorgonens pressträff om att fler ska studera.

Läs hela kommentaren här >

 

Kommentar 2022-05-05 

Glädjande att Arbetsförmedlingen ser behovet av utbildning

Olle Westberg, generalsekreterare för RIO, kommenterar här Arbetsförmedlingens pressmeddelande om situationen på arbetsmarknaden för de med låg utbildningsnivå.

Arbetsförmedlingen kommenterade igår situationen på arbetsmarknaden för de med låg utbildningsnivå. Behovet av att målgruppen fullgör en utbildning på gymnasial nivå är stort. Detta för att de ska kunna komma in på arbetsmarknaden.

En tredjedel av de arbetslösa saknar gymnasieutbildning och de blir allt fler. Andelen kvinnor och antalet utrikes födda har ökat. För dessa är arbetsmarknaden mer begränsad än för andra. Arbetsförmedlingen framhåller att utbildningsinsatser är avgörande.

Lyckas bättre på folkhögskola

Utbildningsformen folkhögskola är framgångsrik. Många som inte avslutat sina studier på gymnasiet lyckas ofta bättre på folkhögskolan. Efter allmän kurs är den vanligaste sysselsättningen studier där högskolan är den i särklass största utbildningsformen. Av dem som påbörjat allmän kurs på gymnasial nivå har nästan hälften tio år senare en eftergymnasial examen. 75 procent av kvinnor med utländsk bakgrund läser vidare på högskola efter allmän kurs. Andelen ökar dessutom över tid.

Fler avhopp på Komvux

Dessvärre verkar detta ha undgått Arbetsförmedlingen då myndigheten endast exemplifierar utbildningsinsatser med kommunal vuxenutbildning och yrkesutbildning. Andelen avhopp från Komvux är avsevärt högre än den från allmän kurs på folkhögskola. RIO ser fram emot att i samtal med Arbetsförmedlingen påminna och öka medvetenheten om utbildningsformen folkhögskola.

Olle Westberg, generalsekreterare RIO

 

Pressmeddelande 2022-04-22

Färre platser på folkhögskolan när regeringen inte kan ge besked

Folkhögskolorna tvingas nu planera för färre platser eftersom regeringen inte ger några besked om utbyggnaden av folkhögskolan ska fortsätta. Om inte nya medel tillförs kommer motsvarande 4 000 personer inte få plats i folkhögskolans verksamhet från och med 2023.

Stefan Attefall, ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO, kommenterar regeringens ekonomiska vårproposition och ändringsbudget.

– Folkhögskolan har gjort betydande insatser under pandemin. Vi är besvikna på regeringen som inte ger oss förutsättningar att kunna planera för en verksamhet i samma omfattning som tidigare. Utbyggnaden av folkhögskolan borde permanentas, säger Stefan Attefall.

Läs hela pressmeddelandet här >

Pressmeddelande 2022-04-07

Folkhögskolan är en del av lösningen för utrikes födda kvinnor

Jämställdhetsmyndigheten överlämnade igår en rapport till regeringen om hur utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden kan öka. Eftersom folkhögskolan har visat sig fungera bra för kvinnor med utländsk bakgrund är det tydligt att folkhögskolan kan vara en del av lösningen.

– Folkhögskolan är en framgångsrik utbildningsform för kvinnor med utländsk bakgrund. Vi välkomnar därför Jämställdhetsmyndighetens förslag om samverkan och deltar gärna i en sådan där vi kan dela med oss av framgångsfaktorer, säger Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.

Läs hela pressmeddelandet här >

Pressmeddelande 2021-11-03

Ny generalsekreterare för RIO-folkhögskolorna

Olle Westberg har utsetts till ny generalsekreterare för RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Han efterträder Gerhard Holmgren som går i pension efter årsskiftet.

Olle Westberg är idag rektor för Botkyrka folkhögskola, en skola som han i hög grad byggt upp och utvecklat under en följd av år. Olle har också medverkat till att etablera flera nya folkhögskolor med olika profil och inriktning. Olle Westberg har genomgått en universitetsutbildning inriktad mot offentlig förvaltning samt en rektorsutbildning för folkhögskolerektorer.

- Med Olle får vi en erfaren och kunnig företrädare för landets rörelseägda folkhögskolor. Hans djupa kunskap och känsla för den speciella utbildningsformen folkhögskola ser vi i styrelsen som strategiskt viktig i en tid när behoven av folkhögskoleutbildning aldrig varit större. Samtidigt är det fantastiskt att denna 150-åriga utbildningsform aldrig har omfattat så många deltagare som idag. För många innebär studier på en folkhögskola en ny chans i livet och behoven av sådana rum är idag större än någonsin. Detta ställer krav på att utbildningsformens unika bidrag både värnas och utvecklas. Det säger Stefan Attefall, ordförande för RIO som motivering till beslutet.

- Jag är glad och tacksam för det förtroende som styrelsen visar mig, och är oerhört motiverad att axla denna roll. Jag ser fram emot att fortsätta RIO:s arbete för att förbättra villkoren för de rörelsedrivna folkhögskolorna men framför allt att stärka tilliten till utbildningsformen som en omistlig del av det svenska utbildningslandskapet, säger Olle Westberg.

Olle Westberg är 59 år gammal, boende i Strängnäs och varit engagerad i folkhögskolesammanhang på olika nivåer sedan 1990-talets början. Olle är också väl förtrogen med de folkrörelser och ideella organisationer som är RIO-folkhögskolornas huvudmän.

RIO är rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, och organiserar 110 folkhögskolor runt om i landet. Organisationen har kongress vartannat år och väljer en styrelse som leder arbetet tillsammans med generalsekreteraren. RIO är också medlemmar i Folkbildningsrådet tillsammans med Studieförbunden i samverkan och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Förutom de ca 110 folkhögskolorna med en civilsamhällesorganisation som huvudman finns det drygt ett 40-tal folkhögskolor med regioner som huvudman. RIO och de regionägda folkhögskolornas intresseorganisationer driver en gemensam serviceorganisation för att stödja landets folkhögskolor, FSO.

För ytterligare information – kontakta nye generalsekreteraren Olle Westberg, tel 0708-16 41 45 eller styrelsens ordförande Stefan Attefall, tel 072-513 66 25.

 

Pressmeddelande 2021-04-23

Staten bör ta över hela finansieringen av folkhögskolorna

Staten bör ta över hela finansieringen av folkhögskolorna. Det delade ansvaret mellan staten och regionerna fungerar inte. Kongressen för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO beslutade därför att driva kravet på en helstatlig finansiering.

Stefan Attefall omvaldes till ordförande samtidigt som Eva Nikell, Gunnar Danielsson och Mariam Osman Sherifay, nyvaldes till styrelsen för RIO på den digitala kongress som genomfördes under torsdagen.

– Folkhögskolan är en central del av vårt svenska utbildningslandskap. Ni har slitit hårt under pandemin. Därför är det glädjande att regeringen nu tillför 170 miljoner kronor till folkhögskolorna. Det sade utbildningsminister Anna Ekström vid RIOs kongress.

Varje år deltar cirka 59 000 personer på folkhögskolornas långa kurser. Diskussionerna på RIOs kongress handlade till stor del om hur folkhögskolorna ska bli bättre på att visa den betydelse de har, för enskilda deltagare och för samhället. Forskningen visar entydigt att folkhögskolorna är uppskattade, och att de för många är en väg till vidare studier eller arbete.

– Nu finns riksdagspolitiker som föreslår nedläggning av folkhögskolorna. Det är mycket allvarligt, och gör att vi måste bli ännu bättre på att synliggöra allt det fantastiska som sker inom folkhögskolevärlden, säger Stefan Attefall, som omvaldes till RIOs ordförande.

Många folkhögskolor har det tufft ekonomiskt. Kongressen beslutade att verka för att staten tar över hela ansvaret för finansieringen av folkhögskolorna, något som ska ske via en skatteväxling mellan stat och regioner.

– I dag skiftar regionernas anslag mycket. Det här är ett sätt att säkra likvärdiga förutsättningar för våra deltagare, oavsett var i landet de studerar, säger Stefan Attefall.

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, är en intresseorganisation för de 110 folkhögskolor som drivs av föreningar, folkrörelser och stiftelser. RIOs kongress hålls vart annat år.

 

Pressmeddelande den 15 april 2021

Steg i rätt riktning för folkhögskolan

RIOs ordförande Stefan Attefall kommenterar regeringens vårproposition.

– Ett glädjande besked i ett läge där många folkhögskolor har det tufft ekonomiskt. Så kommenterar Stefan Attefall, ordförande i Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, regeringens vårproposition som presenterades 15 april.

Regeringen föreslår att folkbildningsanlaget ökas med 210 miljoner kronor, där 170 miljoner går till folkhögskolan. Regeringens skäl är att ”medel bör tillföras för att upprätthålla och bygga ut antalet utbildningsplatser inom folkhögskolan. Målgrupper för satsningen kan bland annat vara utrikes födda personer som är arbetslösa och ungdomar som inte har nått målen för en gymnasieutbildning”.

Ökningen av anslaget beräknas motsvara cirka 1 000 årsplatser inom folkhögskolan.

– Det här är en framgång för RIOs påverkansarbete. Beslutet stärker folkhögskolornas möjligheter att möta de förväntningar som finns på oss. Det täcker inte våra underskott, men är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Stefan Attefall.

 

Pressmeddelande den 16 februari 2021

Vädjan om krispaket för att rädda internaten

Just när vi står inför stora utbildningsbehov riskerar många folkhögskolor att avveckla sina internat och dra ner på sin verksamhet. Det vore tragiskt, särskilt för många unga med bristfälliga grundskole- och gymnasiestudier. Det skriver Stefan Attefall och Gerhard Holmgren, företrädare de folkrörelseägda folkhögskolorna, och vädjar till regeringen om stöd.

Läs hela pressmeddelandet här >

 

Pressmeddelande den 9 december 2020

Utvärdering av Folkbildningsrådets förnyade uppdrag

Folkbildningsrådets medlemsorganisationer Studieförbunden i samverkan, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Sveriges Kommuner och Regioner, uppdrog åt Strategirådet i maj 2020, att genomföra en uppföljande utvärdering av det förnyade uppdrag Folkbildningsrådet erhöll av medlemmarna 2014.

Det förnyade uppdragets huvudsakliga fokus var att stärka Folkbildningsrådets roll och uppgift i myndighets ställe. Det syftade bland annat till att stärka oberoendet mellan Folkbildningsrådet och dess medlemmar, minska sammanblandning av uppgifter, samt att ytterligare öka graden av professionalism i processerna för beslut om bidragsgivning, uppföljning och kontroll av statsbidraget.

Medlemsorganisationerna har den 9 december 2020 tagit emot Strategirådets uppföljande utvärdering. Sammantaget säger utvärderingen att Folkbildningsrådets arbete ligger i linje med det förnyade uppdraget, att processerna för beredning och uppföljning av statsbidraget har stärkts samt att oberoendet i förhållande till medlemsorganisationerna ökat. Utvärderingen identifierar även utvecklingsområden för att stärka Folkbildningsrådets myndighetsutövning.

Medlemsorganisationerna kommer nu följa upp och analysera utvärderingens innehåll.

David Samuelsson
generalsekreterare
Studieförbunden i samverkan 

Gerhard Holmgren
generalsekreterare
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

Thomas Nilsson
ordförande
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation

Ladda ner pressmeddelande 9 december 2020 (PDF) >

Ladda ner Utvärdering av Folkbildningsrådets förnyade uppdrag (PDF) >

 

Pressmeddelande den 21 september 2020

RIOs kommentar till höstbudgeten: 

Stor besvikelse för folkhögskolorna

– För Sveriges folkhögskolor och alla deras deltagare är regeringens höstbudget en stor besvikelse. Det säger Stefan Attefall, ordförande för RIO, som samlar över hundra folkrörelseägda folkhögskolor.

Läs hela texten här >

 

Aktuellt kring mobilitetsersättningen, den 13 mars 2020

Storstadsregionernas beslut hotar folkhögskolans överlevnad

Gemensam skrivelse om mobilitetsersättningen från RIO, Ofi och Fhf till de tre storstadsregionerna.

9 april 2020: Kulturnytt i P1: Folkhögskolor går under om viktig ersättning tas bort

29 april 2020: Skolvärlden: Bevara mångfalden i svensk folkbildning

6 maj 2020: Aftonbladet debatt: Svenska folkhögskolor är hotade, rädda dem.

  

Artiklar

Utbildningsformen folkhögskola. Bakgrund och utmaningar. Artikel ur Folkhögskolan 150 år. Årsbok 2018 utgiven av Föreningen för folkbildningsforskning. Hela antologin går att beställa här

Folkhögskolan-en motor i medborgerligt engagemang. Artikeln har publicerats i tidningen Kurage - idéskrift för det civila samhället, 2018.