Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Pressmeddelanden och artiklar

Uppdaterad: 26 maj 2021

Pressmeddelande 2021-04-23

Staten bör ta över hela finansieringen av folkhögskolorna

Staten bör ta över hela finansieringen av folkhögskolorna. Det delade ansvaret mellan staten och regionerna fungerar inte. Kongressen för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO beslutade därför att driva kravet på en helstatlig finansiering.

Stefan Attefall omvaldes till ordförande samtidigt som Eva Nikell, Gunnar Danielsson och Mariam Osman Sherifay, nyvaldes till styrelsen för RIO på den digitala kongress som genomfördes under torsdagen.

– Folkhögskolan är en central del av vårt svenska utbildningslandskap. Ni har slitit hårt under pandemin. Därför är det glädjande att regeringen nu tillför 170 miljoner kronor till folkhögskolorna. Det sade utbildningsminister Anna Ekström vid RIOs kongress.

Varje år deltar cirka 59 000 personer på folkhögskolornas långa kurser. Diskussionerna på RIOs kongress handlade till stor del om hur folkhögskolorna ska bli bättre på att visa den betydelse de har, för enskilda deltagare och för samhället. Forskningen visar entydigt att folkhögskolorna är uppskattade, och att de för många är en väg till vidare studier eller arbete.

– Nu finns riksdagspolitiker som föreslår nedläggning av folkhögskolorna. Det är mycket allvarligt, och gör att vi måste bli ännu bättre på att synliggöra allt det fantastiska som sker inom folkhögskolevärlden, säger Stefan Attefall, som omvaldes till RIOs ordförande.

Många folkhögskolor har det tufft ekonomiskt. Kongressen beslutade att verka för att staten tar över hela ansvaret för finansieringen av folkhögskolorna, något som ska ske via en skatteväxling mellan stat och regioner.

– I dag skiftar regionernas anslag mycket. Det här är ett sätt att säkra likvärdiga förutsättningar för våra deltagare, oavsett var i landet de studerar, säger Stefan Attefall.

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, är en intresseorganisation för de 110 folkhögskolor som drivs av föreningar, folkrörelser och stiftelser. RIOs kongress hålls vart annat år.

 

Pressmeddelande den 15 april 2021

Steg i rätt riktning för folkhögskolan

RIOs ordförande Stefan Attefall kommenterar regeringens vårproposition.

– Ett glädjande besked i ett läge där många folkhögskolor har det tufft ekonomiskt. Så kommenterar Stefan Attefall, ordförande i Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO, regeringens vårproposition som presenterades 15 april.

Regeringen föreslår att folkbildningsanlaget ökas med 210 miljoner kronor, där 170 miljoner går till folkhögskolan. Regeringens skäl är att ”medel bör tillföras för att upprätthålla och bygga ut antalet utbildningsplatser inom folkhögskolan. Målgrupper för satsningen kan bland annat vara utrikes födda personer som är arbetslösa och ungdomar som inte har nått målen för en gymnasieutbildning”.

Ökningen av anslaget beräknas motsvara cirka 1 000 årsplatser inom folkhögskolan.

– Det här är en framgång för RIOs påverkansarbete. Beslutet stärker folkhögskolornas möjligheter att möta de förväntningar som finns på oss. Det täcker inte våra underskott, men är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Stefan Attefall.

 

Pressmeddelande den 16 februari 2021

Vädjan om krispaket för att rädda internaten

Just när vi står inför stora utbildningsbehov riskerar många folkhögskolor att avveckla sina internat och dra ner på sin verksamhet. Det vore tragiskt, särskilt för många unga med bristfälliga grundskole- och gymnasiestudier. Det skriver Stefan Attefall och Gerhard Holmgren, företrädare de folkrörelseägda folkhögskolorna, och vädjar till regeringen om stöd.

Läs hela pressmeddelandet här >

 

Pressmeddelande den 9 december 2020

Utvärdering av Folkbildningsrådets förnyade uppdrag

Folkbildningsrådets medlemsorganisationer Studieförbunden i samverkan, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Sveriges Kommuner och Regioner, uppdrog åt Strategirådet i maj 2020, att genomföra en uppföljande utvärdering av det förnyade uppdrag Folkbildningsrådet erhöll av medlemmarna 2014.

Det förnyade uppdragets huvudsakliga fokus var att stärka Folkbildningsrådets roll och uppgift i myndighets ställe. Det syftade bland annat till att stärka oberoendet mellan Folkbildningsrådet och dess medlemmar, minska sammanblandning av uppgifter, samt att ytterligare öka graden av professionalism i processerna för beslut om bidragsgivning, uppföljning och kontroll av statsbidraget.

Medlemsorganisationerna har den 9 december 2020 tagit emot Strategirådets uppföljande utvärdering. Sammantaget säger utvärderingen att Folkbildningsrådets arbete ligger i linje med det förnyade uppdraget, att processerna för beredning och uppföljning av statsbidraget har stärkts samt att oberoendet i förhållande till medlemsorganisationerna ökat. Utvärderingen identifierar även utvecklingsområden för att stärka Folkbildningsrådets myndighetsutövning.

Medlemsorganisationerna kommer nu följa upp och analysera utvärderingens innehåll.

David Samuelsson
generalsekreterare
Studieförbunden i samverkan 

Gerhard Holmgren
generalsekreterare
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

Thomas Nilsson
ordförande
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation

Ladda ner pressmeddelande 9 december 2020 (PDF) >

Ladda ner Utvärdering av Folkbildningsrådets förnyade uppdrag (PDF) >

 

Pressmeddelande den 21 september 2020

RIOs kommentar till höstbudgeten: 

Stor besvikelse för folkhögskolorna

– För Sveriges folkhögskolor och alla deras deltagare är regeringens höstbudget en stor besvikelse. Det säger Stefan Attefall, ordförande för RIO, som samlar över hundra folkrörelseägda folkhögskolor.

Läs hela texten här >

 

Aktuellt kring mobilitetsersättningen, den 13 mars 2020

Storstadsregionernas beslut hotar folkhögskolans överlevnad

Gemensam skrivelse om mobilitetsersättningen från RIO, Ofi och Fhf till de tre storstadsregionerna.

9 april 2020: Kulturnytt i P1: Folkhögskolor går under om viktig ersättning tas bort

29 april 2020: Skolvärlden: Bevara mångfalden i svensk folkbildning

6 maj 2020: Aftonbladet debatt: Svenska folkhögskolor är hotade, rädda dem.

  

Artiklar

Utbildningsformen folkhögskola. Bakgrund och utmaningar. Artikel ur Folkhögskolan 150 år. Årsbok 2018 utgiven av Föreningen för folkbildningsforskning. Hela antologin går att beställa här

Folkhögskolan-en motor i medborgerligt engagemang. Artikeln har publicerats i tidningen Kurage - idéskrift för det civila samhället, 2018.