Logotyp för OFI.

Pressmeddelanden

Uppdaterad: 16 november 2021

Pressmeddelande den 9 december 2020

Utvärdering av Folkbildningsrådets förnyade uppdrag

Folkbildningsrådets medlemsorganisationer Studieförbunden i samverkan, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation och Sveriges Kommuner och Regioner, uppdrog åt Strategirådet i maj 2020, att genomföra en uppföljande utvärdering av det förnyade uppdrag Folkbildningsrådet erhöll av medlemmarna 2014.

Det förnyade uppdragets huvudsakliga fokus var att stärka Folkbildningsrådets roll och uppgift i myndighets ställe. Det syftade bland annat till att stärka oberoendet mellan Folkbildningsrådet och dess medlemmar, minska sammanblandning av uppgifter, samt att ytterligare öka graden av professionalism i processerna för beslut om bidragsgivning, uppföljning och kontroll av statsbidraget.

Medlemsorganisationerna har den 9 december 2020 tagit emot Strategirådets uppföljande utvärdering. Sammantaget säger utvärderingen att Folkbildningsrådets arbete ligger i linje med det förnyade uppdraget, att processerna för beredning och uppföljning av statsbidraget har stärkts samt att oberoendet i förhållande till medlemsorganisationerna ökat. Utvärderingen identifierar även utvecklingsområden för att stärka Folkbildningsrådets myndighetsutövning.

Medlemsorganisationerna kommer nu följa upp och analysera utvärderingens innehåll.

David Samuelsson
generalsekreterare
Studieförbunden i samverkan 

Gerhard Holmgren
generalsekreterare
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

Thomas Nilsson
ordförande
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation

Ladda ner pressmeddelande 9 december 2020 (PDF) >

Ladda ner Utvärdering av Folkbildningsrådets förnyade uppdrag (PDF) >