Uppsluppen stämning, kloka tankar och spännande gäster sammanfattar OFI:s årsmöte 2017.

Uppsluppen stämning på OFI:s årsmöte 2017

OFI:s årsmöte 2017 var en dag då politiker, beslutsfattare, rektorer och skolledningar gavs möjlighet att träffas för att fördjupa sig, samtala och förhandla om aktuella folkhögskolefrågor.
Uppdaterad: 4 april 2018

”Uppsluppen stämning, kloka tankar och spännande gäster” sammanfattar deltagarnas upplevelse av OFI:s årsmöte på Rosenlundsgatan i Stockholm.

Första delen av mötet genomfördes tillsammans med Folkhögskoleföreningen inom SKL (Fhf), vilket gav politiker, beslutsfattare, rektorer och skolledningar möjlighet att träffas för att fördjupa sig, samtala och förhandla om aktuella folkhögskolefrågor.

De offentliga folkhögskolornas ledningar har trevligt när de träffas och det blev uppenbart att det finns ett värde för den politiska ledningen och det professionella ledarskapet att mötas.

Många viktiga frågor behandlades under dagen, bland annat fick styrelsen förtroende för ännu ett år i omval och OFI flyttade fram sina positioner på ett flertal områden.

Statssekreterare Erik Nilsson gästade

På gästlistan för dagen fanns statssekreterare Erik Nilsson och Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Erik Nilsson framstod under mötet som påläst och införstådd med folkhögskolornas rätt så komplexa verklighet. Han förmedlade att departementet fortfarande ser att folkbildningen kan göra mer för att bidra till arbetet med stora samhällsutmaningar, men gav samtidigt inga tydliga signaler om hur det kommer att påverka den grundläggande verksamheten för folkhögskolor och i förlängningen, möta de behov som finns hos oss.

Folkhögskollärarnas löner diskuterades såväl med Erik Nilsson som med Maria Graner. Budskapet från årsmötets deltagare var att vi riskerar att inte kunna rekrytera eller behålla lärare om folkhögskolan inte får ta del av extra statliga satsningar i stil med det statliga lärarlönelyftet till kommunerna. Det gavs inga löften om ökade medel från regeringen, men mottagandet var heller inte helt negativt. Vikten av att värna det specifika för folkhögskolan och att inte fortsätta att öka de riktade insatserna var andra tydliga inspel till statssekreteraren från mötet.

Livliga diskussioner kring aktuella frågor

Under dagen lyftes frågor om nya digitala system, bidragsförsörjning, det förestående kvalitetsarbetet, fortsatta utbildningssatsningar (bland annat avseende allmän kurs) och folkhögskolornas ekonomiska situation, som alla blev föremål för livliga diskussioner.

Peter Högberg presenterade KUFF och folkhögskolornas gemensamma kvalitetsarbete, som nu under april tar fart med bland annat en processledarutbildning genom FSO.

Dessutom lyfte mötet särskilt OFI:s remissvar på Gymnasieutredningen, där det kunde konstateras att OFI, RIO och FBR varit samstämmiga i flera avseenden. OFI:s eget svar på gymnasieremissen presenterades av Annika Bodelius från styrelsen.

Ytterligare en punkt som lyftes genom Annika var att offentliga skolor i nuläget inte får anställa personer inom ramen för extratjänster. Styrelsen har kommunicerat frågan till Anna Ekström men ännu inte fått svar från departementet.

Ny handläggare anställs genom FSO

Arbetet för OFI:s styrelse har under de senaste åren vuxit i takt med övertagande av medlemsuppdragen samtidigt som idé- och intressearbetet vuxit och utvecklats. För att möta medlemmarnas förväntningar bestämdes att OFI köper en viss procent av en handläggartjänst förlagd hos FSO för att klara av att fullfölja sitt uppdrag.

Det innebär att OFI kommer att ha en egen kansliplats där Johanna Winbladh kommer utgöra OFI:s kansli som handläggare och administratör. Hon ska biträda styrelsen i beredningsarbete, underlag till skrivelser och brev samt kommunikation med skolor och beslutsfattare för de offentliga folkhögskolorna. Hon fungerar också som kvalitetsutvecklare inom FSO och kommer inledningsvis ha ett särskilt uppdrag att utforma utbildningarna för allmänkurslärare. Styrelsen, som under mötet valdes om, uttryckte att den ser fram emot detta samarbete och ser det som betydelsefullt för våra landsting/regioner och alla de offentliga skolorna för att tillvarata medlemmarnas intressen.

Nya lokaler för Sveriges folkhögskolor

Slutligen meddelades att OFI flyttar till nya lokaler tillsammans med RIO och FSO där vi samlas under namnet ”Sveriges folkhögskolor”. Inflyttning sker i början av maj och lokalerna ligger på Magnus Ladulåsgatan, endast en 10 minuters promenad från Folkbildningsrådet på Rosenlundsgatan i Stockholm.