Paradigmskifte i ledning och styrning av folkhögskolans verksamhet

Under årsmötet 2018 för intresseorganisationerna Fhf och OFI den 23 mars samlades rektorer, biträdande rektorer, politiker och föreläsare för att diskutera folkhögskolans framtid.
Uppdaterad: 1 oktober 2019

- Vi befinner oss i ett paradigmskifte vad gäller ledning och styrning av folkhögskolans verksamhet, menade Thomas Nilsson, ordförande OFI, med anledning av gästande forskaren Susanna Alexius föreläsning. 

Folkhögskolan har länge kämpat mot de ideal som styr så kallad ”new public management-styrning” (NPM), som ofta rimmar dåligt med de värden utbildningsformen folkhögskola står för.

Folkhögskolan kan bli ett föredöme

Alexius problematiserade övergången från NPM-styrning mot det av regering initierade initiativet Tillitsdelegationen. Det arbetet handlar bland annat om att i större utsträckning låta medarbetare fatta beslut som rör den egna professionen samt att inom offentlig förvaltning styra med tillit – något som Alexius påpekade går åt båda hållen i en organisation.

Folkhögskolans demokratiska förhållningssätt med tilltro till medarbetares och deltagares kompetens har förutsättningar att bli ett föredöme för andra utbildningsformer som kan visa hur ett flexibelt arbetssätt kan leda till en hållbar lednings- och styrningsstruktur.

Det är viktigt att inte tappa det kreativa utrymmet, vilket Alexius illustrerade med exempel från grundskolan där målstyrning av verksamheten ibland letar sig ner ända till lågstadiebarnens undervisning. ”Glöm inte att det är lika viktigt att rita daggmaskar som att räkna matte”, var Alexius hälsning till folkhögskolans företrädare.

Aktuellt från Folkbildningsrådet och FSO

Folkbildningsrådets generalsekreterare, Maria Graner, gästade mötet och informerade om hur de arbetar med att anpassa sin förvaltning till nya nivåer och direktiv från regeringen.

Johanna Winbladh presenterade FSO:s arbete och de aktuella insatser som hanteras i folkhögskolornas serviceorganisation. Andra frågor som lyftes under dagen var de 5000 nya platser som anvisats, folkhögskolan som fortsatt attraktiv arbetsplats för rektorer och lärare samt ökade krav på redovisning av statsbidrag.

Separata årsmötesförhandlingar

Under eftermiddagen genomfördes separata årsmötesförhandlingar för OFI och FHF.
Vid OFI:s årmöte avhandlades räkenskaper och verksamhetsrapport och mötet beslöt om ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet och tackade styrelsen.

Styrelsen omvaldes och Inka Horstmar valdes in som ny styrelseledamot på den plats som blivit vakant. Under året har Annika Bodelius lämnat sin tjänst och därmed också sin plats i OFI:s styrelse. Annika avtackades i årsmötet för sitt arbete och alla de insatser som hon bidragit med.

Dagen innehöll många viktiga samtal och trevliga möten med kollegor och politiska företrädare från hela folkhögskolesverige. Vi som var där ser fram emot vårmötet i mars!

Johanna Winbladh
Thomas Nilsson