Det gemensamma höstmötet för OFI och Fhf bjöd på engagerade samtal.

Höstmötet bjöd på engagerade samtal om samtida utmaningar

Årets höstmöte bjöd på nätverkande, inspirerande föreläsningar och goda samtal om de offentligägda folkhögskolornas samtida utmaningar. De frågor som lyftes utmanar folkhögskolornas företrädare att kavla upp armarna och sätta i gång ett arbete.
Uppdaterad: 30 november 2019

Kvällen innan höstmötet arrangerade OFIs styrelse för första gången ett mingel för medlemmarna där möjlighet fanns att lära känna varandra under mer avspända former och diskutera vad som utmärker arbetet som skolledare på en OFI-skola. Av de positiva reaktionerna att döma kommer det bli fler tillfällen för nätverksskapande inom OFI.

Föreläsning om samhällsomdaning

Höstmötesdagen samlade OFI och Fhf för att lyssna på Hans Abrahamsson från Göteborgs universitet utifrån rubriken; ”Vår tids stora samhällsomdaning – om konsten att värna demokratin och social hållbarhet genom medskapande folkbildning”. Abrahamsson lyfte frågor om; Vad händer med människor som inte känner sig delaktiga i samhället och som inte kan göra sin röst hörd? Vi lever i en stor samhällsomdaning där vi går mot en allt mer globaliserad värld där vi står inför gigantiska utmaningar – hur kan den folkbildningen möta dem?

Integration handlar om inkludering

I ett försök att förklara populismens framväxt i Sverige menade Abrahamsson att: ”Det är inte utanförskapet som är problemet, det är innanförskapet. Vi har stora problem i Sverige att bryta ner våra murar. Integration handlar om inkludering – om att riva utestängningens murar.” Abrahamsson menar också att vår tids komplexa samhällsfrågor ofta är av karaktären ”unknown, unknows”, alltså frågor som vi inte kan förutse. Där har forskningen svårt att ge de svar vi behöver till skillnad från komplicerade problem som kan hanteras genom god ingenjörskonst och med hjälp av beprövade erfarenheter. Som en konsekvens av detta skapades en arbetsgrupp för att jobba vidare med dessa frågor inom OFI/Fhf.

 

Kurspaket för självstudier

Tillsammans med SKL har Hans Abrahamsson arbetat fram ett kurspaket för lokala självstudier i omvärldskunskap, samhällsförändring och medborgardialog. Materialet finns tillgängligt både i bokform och digitalt för gratis nedladdning: www.omvarldskunskap.se

Arbetet med #jagmed

Mötet gästades också av personal från Fellingsbro och Kävesta folkhögskolor som berättade om arbetet med #jagmed. Projektet drevs av Region Östergötland och pågick mellan 2015 och 2018.

Målet var att minska och förebygga skolavbrott och hitta vägar framåt för de som redan hoppat av. Målgruppen för folkhögskolans deltagande blev allmän kurs med fokus på deltagare med dålig erfarenhet av skolan och i behov av olika former av stöd.
Metoder som togs fram på folkhögskolorna:

1. Utvecklade former för relation och ökad kunskap om deltagarna. Dubbelt mentorskap, en klasslärare och en elevassistent. Detta har också tydliggjort elevassistenternas arbetsuppgifter. Uppstartssamtal och studielogg vid skolstart. Där samtalas det om möjligheter till bland annat stöd enligt förbestämda frågor.

2. Arbete med frånvarorutiner, ökad efterlevnad, dokumentation och tydlighet.

3. Ökade stödinsatser och funktioner. Ökad kuratorstjänst och utökad SYV- funktion samt en ny roll som specialpedagog.

Resultat av projektet:

1. Delvis minskning av frånvaro under tid samt personal och deltagare nöjda med förändringarna.

2. En tydligare förståelse över kopplingen mellan funktionsvariationer och hög frånvaro.

Avslutning

Ordföringarna Thomas Nilsson (OFI) och Peter Högberg (Fhf) avslutade dagen med att lyfta aktuella frågor inom utbildningsformen och det gavs möjlighet för deltagarna att komma med inspel.