Ändrade regler gällande statsbidrag för folkhögskolor under 2017

Med anledning av Folkbildningsrådets nya regler för statsbidragsgivande verksamhet på folkhögskola vill OFI rikta särskild uppmärksamhet mot de ändringar som omfattar skolornas styrning och dokumentation.
Uppdaterad: 20 december 2017

Folkbildningsrådets nya bidragskriterier börjar tillämpas från och med 1 juli 2017. Skolor och skolledning på offentligt ägda folkhögskolor uppmanas därför under våren inleda diskussioner med sina styrelser och förvaltningar om hur styrning och dokumentation av skolans verksamhet behöver ändras. Detta för att motsvara Folkbildningsrådets krav för att även fortsättningsvis kunna ta del av statsbidragen.

Nedan följer ändrade regler i urval samt kommentarer:

3.1 Mottagare av statsbidrag
- Varje av Folkbildningsrådet godkänd skola ska särredovisas, ekonomiskt, organisatoriskt och verksamhetsmässigt.
- Den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten ska tydligt särredovisas, ekonomiskt, organisatoriskt och verksamhetsmässigt, från annan verksamhet som inte är bidragsberättigad.

Kommentar: Många offentliga skolors verksamhet redovisas som del av en förvaltning eller annan del av huvudmannaorganisationens verksamhet. OFI vill särskilt uppmärksamma skolledning på krav gällande att upprätta särredovisning för verksamhet som är bidragsberättigad.

3.3.1 Organisation
Folkhögskolan ska ha
- en demokratiskt styrd organisation med stadgar eller reglemente för folkhögskolan

Kommentar: De flesta offentliga skolor har ett reglemente utifrån den tillhörighet man har inom huvudmannaorganisationen. OFI vill uppmana skolorna att se över reglementen, eller i undantagsfall stadgar, så att de motsvarar FBR:s nya direktiv.

Folkhögskolan ska årligen
- genomföra revision utförda av godkänd eller auktoriserad revisor som omfattar uppföljning av folkhögskolans folkbildningsverksamhet kopplat till villkoren för statsbidraget.

Kommentar: Många offentliga folkhögskolor revideras i dagsläget tillsammans med den förvaltning eller den organisation de tillhör. Varje skola ska framöver lämna en egen revisionsrapport till rådet, därför behöver frågan om revision diskuteras med respektive huvudman.

3.3.3 Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet skall vara systematiserat och dokumenterat

Folkhögskolan ska ha dokumenterade system för
- kvalitetssäkring av kurser och kursplaner, antagning och urval samt omdömessättning och utfärdande av behörigheter
- kompetensutveckling för samtliga anställda
- internkontroll, baserad på risk- och väsentlighetsanalys
- ett studeranderättsligt arbete som tar tillvara de studerandes intressen
- ett etik och -gränsdragningsarbete

Kommentar: De flesta skolor har sedan tidigare ett pågående ett kvalitetsarbete. Nytt är att särskilt fokus läggs på systematisering och dokumentationen av det arbetet. OBS! Rådet anger inte hur dokumentationen ska se ut utan lämnar det upp till skolorna att upprätta egna rutiner.

3.6.1 Behörigheter och intyg
Folkhögskolan ska:
- Varje läsår sätta studieomdöme för samtliga deltagare som fullgjort ett år på allmän kurs på gymnasienivå.
- Utfärda studieomdömen för samtliga deltagare på allmän kurs på gymnasienivå som uppnått omfattningskravet för högskolestudier respektive yrkeshögskolestudier.

Kommentar: Rådet tydliggör kraven att varje deltagare som omfattas av kriterier för ett års studier på heltid på gymnasienivå ska omdömessättas samt att studieomdöme ska utfärdas.

3.1.2 Studieomdömen
- Arkivera utfärdade omdömen för deltagare i allmän kurs för framtida behov.

Kommentar: Studieomdömen ska arkiveras i enlighet med arkivlagen i minst 50 år.

Folkbildningsrådet anger i skriften Statsbidrag till folkhögskolor 2017 - Villkor och fördelningskriterier från och med 2017-07-01 de nya anvisningarna gällande statsbidrag för folkhögskolor.

Vid frågor eller behov av tips om hur ändrade bidragsregler och krav om dokumentation kan tillgodoses för en offentligt ägd folkhögskola vänd er gärna till OFI:s kansli för hjälp.

Kontaktuppgifter:
johanna.winbladh@sverigesfolkhogskolor.se
070-210 59 45

Vänligen
Johanna Winbladh
Handläggare för FSO och OFI