• Sök

Ny rapport: Positiv utveckling för studerande på allmän kurs och SMF

En ny rapport från SCB visar en positiv utveckling när det gäller utbildningssituationen för de som läst allmänna kurser och SMF på folkhögskola.
Uppdaterad: 4 april 2019

Statistiska centralbyråns nya rapport "Vuxenutbildningens betydelse i det svenska utbildningssystemet" undersöker bland annat vilka som deltar i allmän kurs och SMF på folkhögskola samt vad de gör efter avslutade studier. Rapporten behandlar perioden 2013–2015 och resultaten visar till exempel att många folkhögskoledeltagare går vidare till högre studier och etablerar sig på arbetsmarknaden. 

Positiv utbildningssituation

Resultaten i rapporten visar på en positiv utveckling vad gäller utbildningssituationen för de som läst allmänna kurser och SMF.

Fyrtiosex (46) procent av de som hade påbörjat men inte fullföljt gymnasieskolan innan folkhögskolan och som hade en låg utbildningsnivå 2012 (förgymnasial eller högst 2-årigt gymnasium) höjde utbildningsnivån i och med vuxenstudierna.

Vidare var 16 procent av de som läst allmän kurs på gymnasienivå registrerade vid högskolan några år efter avslutade folkhögskolestudier. Även situationen på arbetsmarknaden förbättrades vid en jämförelse med tiden innan folkhögskolestudierna.

Könsfördelning

Könsfördelningen är jämn på i allmän kurs på gymnasienivå. När det gäller grundskolenivå är runt 65 procent kvinnor och vid SMF är 60 procent män. Deltagarna på grundskolenivå är mycket spridda över åldrarna medan de flesta som läser allmän kurs på gymnasienivå eller SMF är under 30 år (75 respektive 88 procent).

Utrikes födda

En stor majoritet bland deltagarna vid allmän kurs på grundskolenivå är födda utomlands (70 procent) medan andelarna utrikes födda är mycket lägre bland de som läser gymnasienivå eller SMF (30 respektive 38 procent).

Fullföljt gymnasieskolan

Relativt få (23 procent) av de som läser allmän kurs på gymnasienivå har tidigare klarat av den svenska gymnasieskolan. Andelen är ännu lägre för deltagare vid SMF (11 procent). Det stora flertalet deltagare vid dessa kurser har påbörjat men inte fullföljt gymnasiet innan folkhögskolestudierna. Siffrorna kan jämföras med komvux där hälften (50 procent) av de studerande har fullföljt gymnasiet före vuxenstudierna.

Läs hela rapporten hos CSB.