• Sök

Sök medel för projekt om mänskliga rättigheter

Nu kan folkhögskolorna söka pengar för folkbildande insatser om mänskliga rättigheter. Under 2019 fördelar Folkbildningsrådet 1 450 000 kronor.
Uppdaterad: 21 januari 2019

Regeringen har sedan 2014 gett Folkbildningsrådet i uppdrag att fördela medel till folkhögskolor och studieförbund för att stärka kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället. I december 2018 beslutade regeringen om en fortsatt insats för år 2019. I år finns det 1,5 miljoner kronor som ska fördelas. 

Syfte med projektbidraget

Syftet är att öka deltagares kunskaper om mänskliga rättigheter. Folkhögskolorna ska stärka deltagarnas kompetens, medvetenhet och beredskap att aktivt respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter. 

Insatserna ska främst rikta sig till

  • deltagare som har behov av utökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna och
  • personer som utbildar sig till yrken inom vilka de kommer att ha skyldigheter gentemot enskildas rättigheter.

Det är möjligt att ansöka om max 200 000 kr för att pröva ny verksamhet eller för att komplettera, utveckla eller utöka befintliga insatser. Sista ansökningsdag är 11 februari. 

Mer information

Folkbildningsrådets webbplats hittar du all information samt ansökningsblankett.