Statskontoret konstaterar att folkhögskolornas insatser för asylsökande bidrar till meningsfull sysselsättning och snabbare etablering.

Folkhögskolornas insatser för asylsökande är ändamålsenliga och viktiga

Statskontoret har utvärderat folkhögskolornas insatser som ska underlätta för asylsökande att etablera sig i arbetslivet och samhället. I sin rapport konstaterar Statskontoret att insatserna bidrar till såväl meningsfull sysselsättning och snabbare etablering som till att bryta utanförskap.
Uppdaterad: 7 februari 2020

Statskontoret har i sin nya rapport utvärderat tre folkbildningsinsatser som utförs av folkhögskolor och studieförbund. En av insatserna är "Svenska från dag ett", för asylsökande som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, som folkhögskolorna erbjuder sedan 2016. Syftet är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och att påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för de som beviljas uppehållstillstånd.

Insatserna uppfyller syftena

Utvärderingen visar att insatserna är ändamålsenliga och viktiga för målgruppen. Men statsbidraget svarar inte upp mot målgruppens efterfrågan och behov. Tiden i insatserna är också relativt kort vilket gör att resultaten blir begränsade.

Folkbildningens och folkhögskolornas förmåga att anpassa metoder och innehåll efter deltagarnas behov och förutsättningar lyfts som en framgångsfaktor. Statskontoret lyfter att insatserna bidrar till att uppfylla syftena med statens bidrag till folkbildningen. En stor del av insatserna handlar om demokratifrågor och kultur och insatserna är en viktig mötesplats för integration och sociala utbyten.

– Det är mycket glädjande att Statskontorets utvärdering visar att den verksamhet som folkbildningen gör med de här deltagarna fungerar så pass bra och är värdefull för både individen och för samhället, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Samtidigt är det tydligt att det finns ännu mer folkbildningen kan bidra med, om vi får resurser och förutsättningar för det.

Obalans i fördelningssystemet

Statskontorets utvärdering visar att det finns en obalans i resursfördelningssystemet och att medlen varken täcker de asylsökandes efterfrågan eller behov. Flera folkhögskolor har köer med asylsökande som vill delta i insatserna, men som de inte har ekonomiska möjligheter att ta emot. Samtidigt fylls platserna på andra orter på av asylsökande som kan gå insatserna flera gånger.

Läs mer och ladda hem rapporten på Statskontorets webbplats >