Kvalitetsarbete - vad är det?

Uppdaterad: 24 december 2019

Ofta används också ordet kvalitet för att värdera olika företeelser, till exempel ”undervisningen i svenska håller hög kvalitet”. Detta avspeglar också kvalitetsbegreppets subjektiva karaktär. Det som någon hävdar har god kvalitet, kan för en annan vara tvärtom! Åsikterna skiftar, utifrån det enkla faktum att olika personer har skilda uppfattningar om vad som är bra och dåligt. En mer objektiv bedömning av kvalitet måste därför ofta utgå från att komma överens om och definiera vad som avgör om något har hög eller låg kvalitet.

Det här gäller också många företeelser i folkhögskolan, till exempel om en lektion i svenska har hög eller låg kvalitet. Även för mer konkreta företeelser kan innebörden skifta, till exempel vad som kännetecknar en lunch av hög kvalitet.

Kvalitetsarbete
En definition av kvalitetsarbete lyder så här:

”Kvalitetsarbete är en förmåga hos organisatio­ner att effektivt vidareutveckla och leda verk­samheten så att slutprodukten tillfredsställer såväl kundernas som ägarnas och övriga intres­senters behov och förväntningar.”

Definitionen kommer från Ingenjörsvetenskapsakademin, och andemeningen kan tillämpas även på folkhögskolans område. Uttryckt med delvis andra ord kan man säga att kvalitetsarbete handlar om folkhögskolans och medarbetarnas förmåga att leda, bedriva och utveckla verksamheten så att deltagare, huvudmän och anslagsgivare blir nöjda med resultatet.

Då förstår man genast att kvalitetsarbetet inte är något som görs ”vid sidan av”, utan omfattar allt som sker på skolan – och att alla medarbetare är involverade. Det kan gälla styrelsearbetet, under­visningen, brandsäkerheten, maten och lärarnas fortbildning, bara för att ge några exempel.

vinjett

I materialet Kvalitetsarbete i folkhögskolan kan du läsa mer om systematiskt kvalitetsarbete steg för steg.