Kuff - stöd i kvalitetsutveckling

Kuff är ett uppdrag inom FSO som arbetar för att stödja folkhögskolorna i deras arbete med kvalitetsutveckling. Bland annat genom att erbjuda processdagar för all personal, material om kvalitetsarbete och goda exempel på hur andra skolor arbetar.
Uppdaterad: 24 december 2019

Kuff

Kuff står för kvalitet i utbildningsformen folkhögskola

Inom Kuff samlas folkhögskolornas gemensamma insatser för att utveckla och bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete på Sveriges alla folkhögskolor. Kuff är en del av Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, som på uppdrag av folkhögskolornas intresseorganisationer arbetar med stöd, samordning och service för folkhögskolornas verksamhet.

Kuff har de senaste åren med framgång samarbetat med en rad folkhögskolor för att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete. Våra insatser är inriktade på varje folkhögskolas behov. Ytterst syftar arbetet till att folkhögskolorna ska stärka sin ställning som en framgångsrik utbildningsform, beredd att möta nya deltagare och ta sig an nya samhällsutmaningar.

Kortfattat handlar kvalitetsarbete om:
- att få syn på vad som fungerar bra på skolan och hur detta kan bibehållas och utvecklas.
- att få syn på eventuella brister och hur de kan åtgärdas.

Just detta är också vad ett systematiskt kvalitetsarbete ytterst syftar till.

Ur folkbildningsförordningen

”Folkbildningsrådet ska granska kvaliteten i utbildningen inom de allmänna kurserna och folkhögskolornas eget kvalitetsarbete när det gäller denna utbildning inklusive utfärdande av intyg.”
Ur Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

Att kvalitetsarbete ska bedrivas på varje folkhögskola är ett krav, kopplat till myndigheters riktlinjer samt till statsbidraget till folkbildningen, som folkhögskolorna tar del av via Folkbildningsrådet.

kuff-häfte-litenI materialet Kvalitetsarbete i folkhögskolan kan du läsa mer
om systematiskt kvalitetsarbete steg för steg.