En hand som skriver med en penna på ett papper.
Genomför dina projekt med hjälp av olika bidrag.

Sök bidrag och starta samarbeten

Har ni ett projekt ni vill förverkliga men saknar finansiering och samarbetsparter? Vi har sammanställt en lista med bidrag som folkhögskolorna kan söka för att genomföra projekt som syftar till att bidra till global hållbarhet. Listan innehåller även några plattformar där ni kan hitta samarbeten.
Uppdaterad: 28 februari 2023

Hitta samarbetsparter

Elektronisk plattform för vuxnas lärande i Europa (EPALE) 

En europeisk flerspråkig plattform som är öppen för alla som arbetar inom vuxnas lärande. EPALE bidrar till detta genom att stödja och stärka yrkesroller inom vuxnas lärande. Medlemmarna kan kommunicera med och lära av kollegor över hela Europa genom bland annat blogginlägg, forum och verktyget för partnersökning, kompletterat med fysiska träffar. Läs mer om EPALE (nytt fönster).

Erasmus+ kontaktseminarier 

Söker er organisation partners i ett EU- eller EES-land för ett projektsamarbete inom Erasmus+? Då kan du delta på ett kontaktseminarium som arrangeras av olika länder i Europa. Här träffar du andra organisationer i Europa som söker partners inom ett speciellt område. Tillsammans kan ni diskutera och planera ert kommande projektsamarbete på plats. Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier (nytt fönster).

Erasmus+ förberedande besök 

Om ni vill dra igång ett projekt inom Erasmus+ kan det vara bra med ett förberedande besök. Vid besöket kan ni träffa era samarbetspartners för att planera projektet, diskutera det framtida samarbetet och skriva er ansökan. Ni kan också få motsvarande bidrag för ett redan beviljat Erasmus+ mobilitetsprojekt. Läs mer om Erasmus+ förberedande besök (nytt fönster).

Erasmusackreditering för långsiktig utveckling

Syftet med ackrediteringen är att övergå från enskilda projekt till mer mångårig och strategisk planering för kompetenshöjande verksamhet genom internationella utbyten. Tanken är att utbytena och kompetensutvecklingen ska vara integrerade, och en återkommande del av skolans internationaliseringsverksamhet. Läs mer om Erasmusackreditering (nytt fönster). 

Sök bidrag

Atlas konferens, Universitets- och högskolerådet (UHR)

Genom Atlas konferens kan lärare och skolledare delta i eller medverka vid internationella konferenser i hela världen. Du och dina kollegor får möjlighet att dels besöka en konferens för att lära, dels medverka genom att hålla ett föredrag, leda en workshop eller ha en utställning. Läs mer om Atlas konferens (nytt fönster).

Atlas planering, UHR 

Genom det här programmet får ni möjlighet att träffa er potentiella Atlaspartner för att skapa förutsättningar för samarbeten och praktikplatser. Ni kan exempelvis planera för ett framtida samarbetsprojekt. Planeringen kan äga rum i Sverige eller utomlands och ska utgå från ett identifierat utvecklingsbehov. Läs mer om Atlas planering (nytt fönster).

Atlas partnerskap, UHR 

Skolor kan dels genomföra rena lärarutbyten, dels lärar- och elevutbyten där projekten utgår från ett specifikt och identifierat utvecklingsbehov som finns i verksamheten. Läs mer om Atlas partnerskap (nytt fönster).

Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande 

Organisationer som jobbar med vuxnas lärande kan söka bidrag för att inhämta kunskap, kompetens och yrkeserfarenhet inom EU/EES – för både studenter och personal. Syftet är att höja kvaliteten i undervisningen och lärandet. Fokus ska ligga på inkludering, hållbarhet, digitalisering och demokratiskt deltagande. Läs mer om Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande (nytt fönster).  

Erasmus+ partnerskap 

Erasmus+ partnerskap består av två delar, dels samarbetspartnerskap, dels småskaliga partnerskap. Partnerskapen möjliggör internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan organisationer verksamma inom exempelvis vuxnas lärande. Läs mer om Erasmus+ partnerskap (nytt fönster).

Folke Bernadotte Akademin (FBA) 

FBA beviljar bidrag till projekt och verksamhet som ska bidra till ökad kunskap, engagemang och/eller dialog och debatt om internationell fredsfrämjande verksamhet, kvinnor, fred och säkerhet, nedrustning och ickespridning, säkerhetspolitik samt unga, fred och säkerhet. Bidrag delas ut till projekt och verksamhet som sker globalt, regionalt eller i Sverige. Läs mer om vilka bidrag du kan söka från Folke Bernadotte Akademin (nytt fönster).

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 

MUCF fördelar statsbidrag och EU-bidrag till små och stora verksamheter och projekt som gör nytta för Sveriges unga och för det svenska civilsamhället. På uppdrag av regeringen fördelar MUCF statsbidrag i form av organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag. Läs mer om MUCF och deras olika bidrag (nytt fönster).

Nordplus vuxen, UHR 

Nordplus vuxen syftar till att stärka vuxnas lärande och hjälpa till i mötet med det moderna samhällets utmaningar liksom i mötet med arbetslivet. Organisationer som arbetar med och på olika sätt stödjer vuxnas lärande kan tillsammans med motsvarande organisationer i Norden och Baltikum söka bidrag för att exempelvis genomföra samarbetsprojekt och personalutbyten.  Läs mer om Nordplus vuxen (nytt fönster).

Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond 

Fonden har till uppgift att främja ungdomars internationella förståelse genom utbyte med ungdomar i andra länder. Kan bland annat ge stöd till organisationers och föreningars aktiviteter för ökad internationell förståelse i Sverige. Läs mer om Stiftelsen Folke Bernadottes Minnesfond (nytt fönster).

Svenska Institutet Baltic Sea Neighbourhood Programme

Starta eller utvidga samarbeten som bidrar till en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling i EU-länderna runt Östersjön och i EU:s östliga grannskap. Programmet finansierar projekt i vilka svenska organisationer arbetar med gränsöverskridande utmaningar och möjligheter tillsammans med organisationer från EU-länderna runt Östersjön och länder i EU:s Östliga partnerskap. Läs mer om SI Baltic Sea Neighbourhood Programme (nytt fönster).

Svenska partnerskapsprogrammet, ForumCiv 

Programmet syftar till att stärka civilsamhället som förändringsaktörer i över 70 länder. Svenska organisationer kan tillsammans med en eller flera lokala partnerorganisationer ansöka om bidrag från Svenska Partnerskapsprogrammet i syfte att bygga partnerskap och tillsammans verka för ett effektivt och rättvist utvecklingsarbete. Läs mer om Svenska partnerskapprogrammet (nytt fönster).

Volontärprojekt, Europeiska solidaritetskåren 

Ger möjlighet till verksamheter att ta emot eller stödja unga att åka som volontärer mellan två och tolv månader utomlands eller i sitt hemland. Organisationer kan söka bidrag för att ta emot och sända volontärer till projekt där syftet med projektet är att stödja lokalsamhället. Läs mer om Volontärprojekt (nytt fönster).

På sidan Ekonomiskt stöd, ersättningar och avtal har vi samlat ännu fler bidrag som folkhögskolorna kan söka.