Andra enkäter

Folkhögskoleenkäten är en del av skolans arbete med utvärderingar och enkäter. Till den kan skolan koppla på ett antal skolspecifika frågor, det kallar vi för hängenkät. Utöver Folkhögskoleenkäten kan skolan välja att jobba med fler andra typer av enkäter, exempelvis kursutvärderingar och förväntansenkäter.
Uppdaterad: 20 mars 2023

Hängenkät

Vad är en hängenkät?

– När vi säger hängenkät menar vi en uppsättning egna frågor som skolan kan ”hänga på” Folkhögskoleenkäten. När deltagarna besvarat frågorna som hör till Folkhögskoleenkäten skickas de direkt vidare till hängenkäten.

Vilka frågor passar i en hängenkät?

– Eftersom frågorna når många deltagare på skolan är det lämpligt att ha frågor av mer övergripande karaktär, alltså frågor som många kan relatera till. Det kan exempelvis vara frågor om skolmiljön eller om ett visst gemensamt temaarbete som genomsyrat hela verksamheten. Undvik kursspecifika frågor eller frågor som bara berör en mindre grupp deltagare.

När är sista dagen för att få med en hängenkät?

– För 2023 ska hängenkäten vara färdigställd och utdelad till användaren Hängenkäten senast måndagen den 17 april.

Hur gör jag en hängenkät?

– Först och främst måste man ha ett eget skolkonto i enkätverktyget InSurvey. I verktyget skapar man sedan ett formulär innehållande de frågor man vill ha med och döper det till Hängenkät 2023 "Skolans namn". Formuläret delar man ut till användaren Hängenkäten. Resten sker automatiskt! Följ steg-för-steg-guiden om du känner dig osäker.

Steg för steg - Att skapa en hängenkät till Folkhögskoleenkäten.pdf

Kursutvärderingar

I en kursutvärdering förväntas deltagarna blicka tillbaka över hela kursens varande och minnas hur olika delar upplevdes och sedan skatta dem utifrån en värdeskala. Utvärderingen görs för att fånga upp viktig kunskap om era deltagares erfarenheter av den specifika kursen. Det blir en informationskälla för att sedan kunna utveckla kursen när lärarnas erfarenheter läggs till dokumentationen.

Inspirationmaterial och frågebatteri för kursutvärderingar (PDF).

Förväntansenkäter

En enkät om förväntningar ger viktig kunskap om vilka mål era deltagare har med sina studier och vad de tror att folkhögskolestudier kan innebära. En kartläggning är viktig för att belysa deltagarnas förväntningar på sina egna förmågor och mål och hur de ska samspela med folkhögskolans.

Inspirationsmaterial och frågebatteri för förväntansenkäter (PDF).