Fyra hörnstenar för bildning

Fyra hörnstenar för bildning har utvecklats med särskilt fokus på folkhögskolornas eget kvalitetsarbete. De ger ett ramverk för varje folkhögskola att ha som utgångspunkt för sitt kvalitetsarbete och hörnstenarna används i arbetet under processdagen.
Uppdaterad: 21 december 2021


Ledning
handlar om skolans ledning och styrning.  Det kan gälla relation och ansvarsfördelning mellan huvudman, styrelse och skolledning. Här återfinns även övergripande frågor om arbetsmiljö och personal. Det kan också handla om rutiner för årlig verksamhetsplanering, budgetarbete och uppföljning. Inom denna hörnsten ligger även det övergripande ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet.

Bildningsmiljö handlar om skolans inre kultur, allt som upprätthåller och utvecklar en god atmosfär för alla som finns på skolan. Vissa delar är mer påtagliga, som lokaler, kost, fritidsaktiviteter. Annat kan vara mer svårfångat och beröra exempelvis bemötande, relationer och konflikthantering. På en del skolor kan det handla om internatets roll i lärandet.

Pedagogik handlar om folkhögskolans pedagogiska kännetecken, och hur de återspeglas i undervisningen, i vardagen. Samspelet mellan pedagoger och deltagare, deltagarnas inflytande och aktiva medverkan, att se och möta varje deltagares behov, pedagogikens demokratiska dimensioner – dessa frågor och många fler ryms inom denna hörnsten.

Formalia handlar om rutiner för folkhögskolans formella ansvar som utbildningsanordnare och sådant som är viktigt ur ett studeranderättsligt perspektiv. Hit räknas bland annat antagningsprocessen, omdömessättning, behörighetsgivning, utfärdande av intyg och frågor kring studiestöd.

I materialet Kvalitetsarbete i folkhögskolan (pdf) kan du läsa mer om systematiskt kvalitetsarbete steg för steg >