FAQ om Folkhögskoleenkäten

Här hittar du vanliga frågor och svar om Folkhögskoleenkäten. Sidan uppdateras löpande.
Uppdaterad: 24 maj 2021

Förberedelser

Får vi se frågorna innan enkäten går ut till deltagarna?

Svar:

Ja. Enkäten har presenterats under ett webbinarium samt skickats ut till kontaktperson för enkäten. Här hittar du PDF:er med frågorna på svenska och engelska

Vem står som avsändare på enkäten? Det kan vara bra att meddela deltagarna.

Svar:

Avsändare på enkäten och det mejl som enkäten skickas ut i är Sveriges folkhögskolor.

Vi har många deltagare som gått rätt länge på skolan och det finns risk att e-postadresserna inte stämmer. Är det möjligt att istället få en länk som skolan kan skicka ut? 

Svar:

Nej, det är inte möjligt att få en länk att skicka ut.

E-postadresser till era deltagare behöver finnas och vara korrekt för att enkäten ska kunna skickas ut. Enkäten skickas ut till unika användare i SchoolSoft för att undvika att deltagare till exempel besvarar den flera gånger eller att andra än de avsedda deltagargrupperna får tillgång till enkäten. 

Det går därför inte att på annat sätt dela enkäten, och det kan behövas ett förberedande arbete på den enskilda skolan för att se till att ni har rätt adresser inlagda. Ett tips från en annan skola är att ta ut e-postlistor från SchoolSoft och be om hjälp från lärare att kontrollera dem. 

Så fungerar Folkhögskoleenkäten

Kan en skola själv bestämma vilka deltagare som ska göra enkäten?

Svar:

När en folkhögskola anmält sin medverkan så kommer de deltagare som uppfyller kraven att vara med. Detta gäller deltagare på Allmän kurs och minst ett år långa särskilda kurser/profilkurser.

Hur får deltagarna Folkhögskoleenkäten?

Svar:

Ungapped hämtar, via ett API, deltagarnas information i SchoolSoft. Varje deltagare måste ha en angiven e-postadress i SchoolSoft. Denna lösning kan kräva viss arbetsinsats för vissa folkhögskolor, då folkhögskolorna använder SchoolSoft på olika sätt. Denna lösning är GDPR-säkrad, enkäten blir anonym.

Lösningen innebär att folkhögskolorna inte behöver göra någonting, rent praktiskt, när deltagarna är rätt uppsatta i SchoolSoft.

Vilka funktioner kommer skolorna få tillgång till i Ungapped?

Svar:

• delta i den nationella Folkhögkoleenkäten.

• få tillgång till det övergripande resultatet från den årliga Folkhögskoleenkäten, samt se sin egen folkhögskolas enkätresultat.

• få möjlighet att via sitt användarkonto kunna göra egna/kompletterande enkäter.

Är det bara deltagare på kurser som är minst ett år som kommer få enkäten? Vi har många kurser som är en termin.

Svar:

Under omgång ett kommer enkäten skickas ut till Allmän kurs och särskilda kurser som är minst ett läsår långa. Detta kan komma att utökas under kommande år.

Får deltagarna en bekräftelse på att de skickat in svar?

Svar:

Ja, det kommer ett meddelande till svarande med tack för att enkäten är besvarad när svaren skickas in. 

När är det tänkt att enkäten går ut?

Svar:

Under den första omgången kommer enkäten gå ut till alla den 13 maj.

Kommer det att skickas ut påminnelser till deltagarna? Om påminnelsen går till alla innebär det att samma deltagare kan svara flera gånger på enkäten?

Svar:

Ja, det skickas ut påminnelser till alla deltagare under svarsperioden, även de som redan har svarat. Det står i mejlet att den inte ska besvaras om man redan svarat på den.

Hur fungerar det om en deltagare avslutar sina studier innan planerad kursavslut? Kommer denna får svara på enkäten?

Svar:

Deltagare som avslutar sina studier tidigare än 13 maj kommer inte få enkäten utskickad. Detta gäller under omgång ett.

Hur vet ni att utskicken inte hamnar i skräpposten hos våra deltagare?

Svar:

Ungapped använder programvara som minimerar risken för att mejl hamnar i skräpkorgar. Det går aldrig att garantera att mejl inte hamnar i skräpposten.

Går det att dela upp svarandet på enkäten, så att en deltagare kan svara på ett par frågor vid ett tillfälle och nästa lektion gå in och fortsätta där hen avslutade senast?

Svar:

Nej, enkäten sparas inte mellan svarstillfällen. Det är först när den skickas in som svaren är sparade.

Det finns en fråga om ifall deltagaren har någon funktionsnedsättning. Hur har ni resonerat kring att ha med den frågan? Vi är nyfikna eftersom det kan uppfattas som känsligt och räknas som en känslig personuppgift.

Svar:

Vi har nu lagt till svarsalternativet “Vill ej ange” för att deltagare som upplever frågan som känslig inte ska behöva ange den uppgiften.

Finns det någon gräns för hur hög svarsfrekvens det måste vara för att minimera felkällor?

Svar:

Nej, det finns ingen nedre gräns under första enkätomgången. Om vi ser att det behövs kan det komma att justeras under kommande år.

Kan man slå ihop 2 ID-nummer? En kan ju ha 2 olika ID nummer på samma kurs om man exempelvis haft olika startdatum.

Svar:

Nej, i dagsläget går det inte. Detta kan komma att ändras kommande år. 

Ungappedkonto och inlogg

Hur hittar man enkäten i Ungapped? Hur byter man inloggningsuppgifter? 

Svar:

Vänd er direkt till zandra.preston@ungapped.com så hjälper hon er individuellt

Nu har jag fått ett inlogg där jag använder min personliga mejl, borde jag byta till en opersonlig mejl om flera på skolan ska kunna logga in?

Svar: Ja, du bör byta till en generell mejladress som inte är knuten till dig personligen. Fundera dock på vilka som ska ha tillgång till detta mejlkonto, eftersom dessa personer kan se det fullständiga resultatet.

Kontakta zandra.preston@ungapped.com för hjälp med att byta konto.

Egna/andra enkäter

Ersätter Folkhögskoleenkäten FB-kvalitet?

Svar:

Nej. FB-kvalitet genomför inte längre deltagarenkäter, men Folkhögskoleenkäten är en helt nyframtagen enkät.

Hur skickas egna enkäter ut?

Svar:

Folkhögskolorna väljer själva hur utskicken ska göras. Det finns många olika lösningar i Ungapped.

Vår skola använde oss av FB-kvalitets arbetsmiljöenkät, kommer den försvinna?

Svar:

Arbetsmiljöenkäten kommer finnas i Ungapped. Jämförelser med andra skolor kommer inte vara möjligt. Serien gällande tidigare undersökningar försvinner.

När en enkät byggs, kan man skapa frågor med krav, det vill säga om systemet skickar deltagaren vidare till en specifik fråga beroende på vad deltagaren svarar?

Svar:

Ja, i Ungapped finns funktionen förgreningsalternativ.

Hur kommer det fungera med ”påhängsenkäter”, det vill säga möjligheten för den enskilda skolan att koppla på egna frågor. Exempelvis genom en knapp som tar deltagaren till vår egen enkät så vi slipper två separata utskick. Kanske ett tekniskt utvecklingsområde?

Svar:

Under första enkätomgången kommer ni inte kunna länka egna enkäter från Folkhögskoleenkäten. Ni har möjlighet att skapa egna enkäter och skicka till era deltagare men de kommer inte att skickas ut i samband med Folkhögskoleenkäten. Detta kan komma att ändras under kommande år.

Vad händer med den lärarenkät som förut var kopplad till studerandeenkäten? Då kunde man jämföra lärarnas bild med elevernas.

Svar:

Vi har ännu inte fått uppdraget att utforma en pedagogisk lärarenkät. Vi erbjuder frågorna från FB-kvalitets arbetsmiljöenkät i dagsläget. Ni har möjlighet att sätta upp en egen lärarenkät detta år och vi tar tacksamt emot förslag från er på ytterligare mallar för enkäter.  

Hur kan man synka folkhögskoleenkäten med egna enkäter?

Svar:

Det är upp till den egna skolan att göra ett årshjul för planering av olika enkäter. Det är en god idé att fundera över hur de förhåller sig i tid till varandra

Resultat

Kan svarsfrekvensen och förståelsen för frågorna garanteras med den nya enkäten?

Svar:

Som folkhögskola kan ni följa svarsfrekvensen i Ungapped. Vill man arbeta med deltagarnas förståelse gällande enkäten så är det möjligt.

En pilotgenomgång har genomförts där deltagare har fått testa frågorna.

Kommer vi att själva kunna ta ut och bearbeta resultat på linjenivå?

Svar:

Ja.

Går det att kopiera bilderna på graferna, så att man kan ha dem i en egen Powerpoint när man exempelvis presenterar resultatet för personalen?

Svar:

Ja, det går. Här hittar du information om hur det fungerar.

Går det att göra spindeldiagram med urval inom egna skolan, det vill säga linje x vs totalt för skolan?

Svar:

Ja, det går att göra. Här hittar du information om hur du ska göra.

Går det att korsställa frågorna och filtrera resultatet utifrån olika svar på olika frågor?

Svar:

Ja, det går. För mer information om hur det går till kontakta zandra.preston@ungapped.com

Kommer vi kunna se knappen ”dimensioner” och spindeldiagrammen? 
Svar:

Ja, detta är nu synligt. Vid ytterligare frågor om spindeldiagrammet kontakta Ungapped. 

Går det att se resultaten för olika kurser inom allmän och särskild kurs eller är det enbart kategorierna Allmän och särskild?

Svar:
Ja. Vi arbetar med att det ska vara möjligt att göra jämförelser mellan unika kurser.

Hur långt framskridna är planerna att kunna jämföra resultatet beroende på kön?

Svar:

Det går att göra redan nu. Kön är en bakgrundsdata som hämtas upp via SchoolSoft. 

Språk och tillgänglighet

Kommer enkäten att finnas på flera språk?

Svar:

Under första omgången 2021 erbjuds enkäten på svenska och engelska. FSO kommer tillsammans med deltagande skolor arbeta vidare och undersöka behovet av fler språk.

Om en skola själv vill skapa enkäter på flera språk finns en språkmodul tillgänglig där översättningar kan läggas in. För frågor om språkmodulen för den enskilda skolan kontakta support.@ungapped.com

Frågesidorna är väldigt mastiga, kan man dela upp den på fler sidor?

Svar:

I enkäten som skickas ut är frågorna uppdelade på flera sidor för att underlätta för den svarande

Fungerar frågorna för personer med låg nivå på svenska?

Svar:

Vi har testat frågorna under en pilotomgång och fått indikation om att de fungerar för olika språknivåer. Det kan ändå visa sig att vi behöver göra ändringar av språket efter första enkätomgången. Vi arbetar vidare med den frågan.

Kan frågorna läsas upp (för dyslektiker)?

Svar:

Ja, enkäten är kompatibel med skärmläsare. Vi undersöker möjligheterna med att ta fram en uppläsningsfunktion direkt i enkäten.