Enkätverktyg

Under 2020 arbetar FSO med att utveckla ett nytt enkätverktyg för deltagarutvärderingar.
Uppdaterad: 19 maj 2020

De flesta folkhögskolor undersöker idag deltagarnas upplevelse av sin studietid, bland annat med hjälp av olika typer av enkäter. Det finns en önskan om ett gemensamt enkätverktyg som är utformat enligt folkhögkolans egen logik. 

Det nya verktyget ska vara anpassat att möta behov och förväntningar gällande relevant innehåll, design och användarvänlighet. Det gäller deltagare som besvarar enkäten samt den personal som ska administrera den på folkhögskolorna. 

Enkätverktyget kan fungera som ett underlag för det systematiska kvalitetsarbete som varje folkhögskola är anvisad att bedriva och dokumentera samt redovisa. 

Enkätresultatet ska göra det enkelt att informera om och kommunicera vad folkhögskolorna gör för sina deltagare. Hur deltagare upplever sin studietid och sina ökade möjligheter till vidare studier och arbete. Det kan bidra till att upprätthålla tillit till utbildningsformen folkhögskola gentemot omvärlden. 

Vi har en förväntan att få med så många skolor som möjligt för att få en heltäckande bild av hur deltagare upplever sin studietid på folkhögskola. Vi arbetar idag bland annat med fokusgrupper för att inhämta synpunkter och olika perspektiv på utformandet av det nya verktyget.

Har du frågor kontakta par.wallin@sverigesfolkhogskolor.se

Många skolor har sedan 2006 använt FB-kvalitet som är en enkät och ett nätverk av folkhögskolor med syfte att mäta folkhögskolornas kvalitet. Hittills har 22 mätningar genomförts. Mer än 110 000 deltagare vid långa folkhögskolekurser har medverkat sedan starten. Runt 80 folkhögskolor har tecknat licens för att fritt använda det webbaserade enkätverktyget QA för gemensamma eller egna enkäter.

Skolan bestämmer själv vilka mätningar som man vill delta i.

FB-kvalitets webbsida finns här