Konferens 29 okt

Folkhögskoleforum 2020

Varmt välkommen till Folkhögskoleforum 2020! En heldag fylld med intressanta och inspirerande föreläsningar, workshops, nätverkande och erfarenhetsutbyten.
Uppdaterad: 29 juni 2020

Folkhögskoleforum 2020

Målgrupp:

All folkhögskolepersonal, Styrelser

Tid:

Torsdagen den 29 oktober 2020 kl 09.00-16.00

Plats:

Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Anmälan:

Anmälan öppnar i augusti 2020

Tema: En sårbar värld i förändring – folkhögskolan i ett hållbart framtidsbygge.

Konferensen riktar sig främst till dig som är verksam på en folkhögskola som personal eller förtroendevald.

Klara för programmet är Sveriges kultur- och demokratiminister Amanda Lind, ekologen Pella Thiel samt professor Lars Svedberg från Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Inbjudan med detaljerat program och länk till anmälan skickas ut till alla folkhögskolor i augusti. Löpande uppdateringar kring konferensen publiceras på denna sida.

Skriv in den 29 oktober 2020 i kalendern redan nu, varmt välkommen!

Preliminärt program

Programmet är preliminärt och fler programpunkter kan tillkomma.

Anförande: Statsrådet Amanda Lind

”Vår demokrati ska främjas, journalister och konstnärers frihet skyddas och oavsett om du bor i storstad eller på landsbygden ska du ha tillgång till att utöva och uppleva kultur."

Sveriges kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Inspirationsföreläsning: Omställning som samhällsförändring för ett hållbart framtidsbygge

Vi lever i omställningens tid. Omställningen till ett hållbart samhälle innebär en snabb samhällsförändring, en transformation, där folkbildningen har en avgörande roll. Klimat- och omställningsfrågor är kunskapsområden som under de senaste tio åren ökat, och folkbildningen leder ofta vägen; flera folkhögskolor erbjuder idag banbrytande kurser med fokus på omställning i bred bemärkelse.

Den här inspirationsföreläsningen bjuder på ett engagerande och inspirerande samtal kring klimat- och omställningsfrågor. Vad är det i vårt samhälle som aktualiserar dessa frågor nu, vilken roll har det civila samhället haft? Hur kan folkbildningen kraftsamla och stödja ett hållbart framtidsbygge? 

Pella Thiel är folkbildare, ekolog och aktivist, medgrundare till Omställningsnätverket och koordinator för Naturens rättigheter i Sverige. Hon arbetar med förändringsprocesser, ledarskapsutveckling och kommunikation för ett samhälle i harmoni med naturen. Mest intressant för Pella är paradigmskiftande idéer som påverkar hur vi uppfattar oss själva och världen. www.pellathiel.se

Parallella / valbara seminarium

1. Internatet och bildningsmiljön – vad händer efter klockan 17?

Idag erbjuder många folkhögskolor möjlighet för deltagaren att bo på skolan under studietiden. Internatet har en viktig betydelse för folkhögskolans deltagare för lärandet, ett första boende i en lärmiljö, vad innebär det i att utvecklas som individ och för gemenskapen i sin helhet. Kanske är det här deltagarna möter sitt första demokratiuppdrag i att samordna aktiviteter eller starta föreningar.

Det här seminiariet syftar till att belysa vad internatet kan ha för betydelse i dag utifrån ett bildningsperspektiv. Vad sker på internatet efter klockan 17? och hur kan det beskrivas utifrån ett bildningspespektiv? Här får vi ta del av olika exempel kring detta arbete i praktiken.

Medverkande: Representanter från olika folkhögskolor.

2. Hur ställer vi om? En hållbar folkhögskola.

Vilka praktiska och mentala förändringar behöver vi göra för att våra skolor ska bli miljömässigt och socialt hållbara?

Genom erfarenhetsutbyte och exempel från den globala Omställningsrörelsen diskuterar vi nya utvecklingsvägar för folkhögskolorna.

Medverkande: Folkhögskollärare som driver omställningskurser.

3. Unga vuxnas attityder och värderingar kring demokrati, hälsa och fritid

Vad tycker egentligen dagens unga vuxna kring demokrati, arbetsmarknad, hälsa och fritid? Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har sedan 90-talet vart sjätte år genomfört en attityd- och värderingsstudie som ger en bild av hur attityder och värderingar förändras över tid och i olika generationer.

Detta seminarium syftar till att ge en bild av de nyckelfrågor som är viktiga och relevanta för folkhögskolans deltagare och hur de inryms i folkhögskolans verksamhet. Vad kan vi dra för slutsatser inför framtiden och kommande generationers attityder och värderingar? Hur påverkar detta folkhögskolan?

Vid seminariet presenteras resultat från MUCFs studier kring ungas attityder samt workshop utifrån rättighetsbaserat ungdomsperspektiv.

Medverkande: Sofia Zeere, Avdelningchef, avdelningen för utredning MUCF samt Linus Wellander, Utvecklingsledare MUCF.

4. Folkhögskoledeltagarna och deras samhällsengagemang

Vid detta seminarium får vi ta del av en pågående kvantitativ och kvalitativ studie som genomförs vid Ersta Sköndal Bräcke högskola på uppdrag av Folkbildningsrådet och som syftar till att undersöka medborgerlig bildning och samhällsengagemang bland deltagarna på landets folkhögskolor.

Vad sker i processen där folkhögskolans deltagare blir aktiva samhällsmedborgare och på vilket sätt kan det relateras till folkhögskolans sätt att arbeta? Hur tar detta sig uttryck och vilka tentativa slutsatser drar forskarna om folkhögskolans demokratiska arbete utifrån de resultat som hittills framkommit i undersökningen?

Under seminariet kommer några resultat att presenteras samt en diskussion att föras med deltagarna i seminariet. Denna studie, som följer upp resultaten från en föregående studie, kommer att kombinera en större kvantitativ undersökning med en mer kvalitativ ansats i form av fördjupningsintervjer med enskilda deltagare, folkhögskolepersonal, styrelseledamöter samt nationella representanter.

Medverkande: Lars Svedberg, Senior professor, Ersta Sköndal Bräcke högskola

5. Demokrati i praktiken, parallella lärprocesser på folkhögskola

På folkhögskola är demokratiarbetet en given del i alla verksamheter, lärmiljön, kunskapssyn, människosyn och i mötet med alla. I detta arbete möts den demokratiska praktiken med verkliga utmaningar som relaterar till kärnvärden kring människosyn och samhällsyn.

Vad händer med våra demokratiska ideal i denna prosess? Hur arbetar vi med demokrati och vilka överväganden görs för att realisera demokratiarbetet på ett sätt som främjar hållbarhet för ett demokratiskt samhälle?

Välkommen till en workshop med erfarenhetsutbyte kring folkhögskolans arbete med demokrati i praktiken.

Medverkande: Representanter från olika folkhögskolor berättar om sina utvecklingsprojekt. 

6. Kultur som en del i ett livgivande demokratiskt samhälle

Folkhögskolan är en kreativ bildningsmiljö som erbjuder både spets och bredd på sina estetiska kurser. På folkhögskolan skapas fria konstnärer men möter också upp kompetensbehovet i en mängd olika professioner.

Kulturverksamheter på folkhögskola handlar också om demokrati och demokratiska värden. Studerande utvecklar konstnärliga kvalitéer, genom folkhögskolan formas inkludering och mångfaldiga möten där demokratiutveckling och socialt ansvarstagande går hand i hand. På så vis blir folkhögskolans deltagare genom kulturkurser bärare och förmedlare av en kunskap och erfarenhet som bidrar och stärker samhällets demokrati.

Medverkande: Arvid Gisby, rektor Skurups folkhögskola, samt Ulrika Liljenström, utvecklingsledare kulturkurser Skurups folkhögskola, m fl.

7. Folkhögskolan – en hållbar väg för deltagare med NPF/AST. Mot framtiden och vidare i sin egen takt?

Cirka en tredjedel av alla deltagare med funktionsnedsättning på folkhögskola har NPF (Neuropsykiatisk funktionsnedsättning) eller AST (Autismspektrumtillstånd). Denna målgrupp upplever i stor omfattning att studierna på folkhögskola fungerar mycket bra, främst genom de individuella anpassningar som görs utifrån folkhögskolans särskilda pedagogik.

En viktig fråga är vad som händer efter folkhögskolestudierna, särskilt utifrån att funktionsnedsatta är en grupp som särskilt riskerar långvarigt och samhälleligt utanförskap utan sysselsättning som jobb eller studier.

Vad blir folkhögskolans roll i ett sådant sammanhang, hur kan man arbeta i praktiken för att förbereda deltagaren på denna övergång på ett så bra sätt som möjligt? Vilka lämpliga aktörer behöver folkhögskolan samverka med för att ge deltagare med funktionsvariationer en så god fortsättning som möjligt för ett gott och hållbart liv?

Välkommen till en workshop om samarbete kring hur folkhögskolan kan göra för att få deltagare att lyckas och komma vidare med sina liv på egna villkor.

Medverkande: Lena Fredin, SYV och lärare på folkhögskola, Anne-Lie Edvardsson, arbetsförmedlare skolsamverkan arbetsförmedlingen Dalarna.

Programmet är preliminärt och fler programpunkter kan tillkomma.

 

Tidigare Folkhögskoleforum 

Filmer från Folkhögskoleforum 2019 finns att titta på här >