Kursinnehåll

Kursens huvudsakliga fokus riktas mot pedagogiska och estetiska perspektiv av folkhögskolans praktik samt andra folkbildande praktiker såsom sociala rörelser och olika estetiska- och kulturverksamheter.
Uppdaterad: 18 maj 2021

Kursen genomsyras av ett bildningsperspektiv och genomförs med såväl fysiska som digitala föreläsningar, seminarier, panelsamtal och workshop/handledning.

Kursen utgår i sin helhet från den egna kulturpedagogiska praktiken. Du som deltagare får möjlighet att fördjupa din pedagogiska förmåga i samspel med andra, såväl folkhögskollärare som universitetslärare, forskare, aktiva konstnärer och kulturskapare.

Under kursen ges utrymme för dig att diskutera kulturbegreppets olika innebörder i relation till deltagande i kulturlivet, samt kulturens och kulturskapares roll i samhället.

Kursen utgår ifrån följande teman: Bildning och folkbildning; det vidgade fältet – om konst och kultur för individ och samhälle samt Pedagogiskt estetiskt utvecklingsarbete.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- redogöra för bildning som idé och filosofi med ett historiskt och samtida perspektiv
- redogöra för centrala definitioner av kulturbegreppet

Färdigheter och förmåga
- planera, genomföra och presentera ett pedagogiskt estetiskt utvecklingsarbete utifrån den egna praktiken
- diskutera relationen mellan folkbildning och kulturskapande i förhållande till den egna praktiken

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- analysera och diskutera folkhögskolan som kulturaktör och kulturpedagogisk praktik med bildnings- och demokratiperspektiv

Litteraturlista är under utformning.