• Sök

Kvalitetsutveckling

Folkhögskolornas organisationer RIO, OFI och FHF arbetar tillsammans genom FSO med att främja och stötta folkhögskolornas kvalitetsarbete. Syftet är att främja en dynamisk utveckling för folkhögskolan som utbildningsform och medverka till fördjupad kunskap om samhälls- och individnyttan av svenska folkhögskolor.
Uppdaterad: 5 december 2017

Processdag

Som en första stödinsats har FSO utformat ett upplägg med en processdag. Dagen har som syfte att inspirera till att starta eller fortsätta det kvalitetsarbete som skolorna redan bedriver. FSO utbildade i våras 15 lärare från landets skolor som ledare för en sådan processdag, som därefter är redo att ta uppdrag. Processledarens uppdrag utförs inte på den egna skolan. Läs mer och se video om processdagen längre ner på sidan.

Idag har ett 40-tal skolor anmält intresse och ca 10 skolor har hittills genomfört en processdag. Erbjudandet innehåller ett förbesök hos skolledning, själva processdagen och därefter en uppföljande halvdag med processledaren. FSO utser processledare för skolor som anmält intresse.

FSO kommer fortsätta att samla erfarenheter från goda exempel på kvalitetsarbete och ta fram ytterligare stödmaterial som folkhögskolorna kan använda i sitt framtida utvecklingsarbete.

Målet med dagen är att ge en startpunkt för ett förnyat, gemensamt kvalitetsarbete inom skolan. En särskild utbildad processledare ger en introduktion och leder samtal i olika formationer.Processdagen är en strukturerad inspirationsdag som ger underlag för konkreta handlingsplaner.


FSO har idag 15 särskilt utbildade processledare som är redo att ta uppdrag på landets folkhögskolor för genomförande av en processdag med en halv dags uppföljning. 

 

Gemensamma grunder för folkhögskolekvalitet

Folkbildningen möter ett växande behov av bildning i en tid av informationsöverflöd och komplexa globala förändringar.

Fyra hörnstenar för bildning: Ledning, bildningsmiljö, pedagogik och formalia

  • Vi skapar förutsättningar för lärande som möter människors behov av sammanhang, insikt och personlig utveckling.
  • Vi kan och vill möta behovet av lärande för hållbar utveckling - socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
  • Vi har potential att erbjuda den djupare bildning som allt mer efterfrågas inom utbildning och näringsliv.
  • Vi vill öka våra satsningar på kvalitetsutveckling, fortbildning, pedagogisk utveckling och kvalitetsuppföljning.

Mer att läsa om kvalitetsutvecklingsarbetet

Arbetet utgår från en modell ”Fyra hörnstenar för bildning” som arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av representanter för såväl RIO- som SKL-skolorna.

intro-pdf

Introduktion till folkhögskolornas gemensamma arbete med kvalitetsutveckling - pdf, 20 sid.

 

 

kvalitetsutveckling-artikel

Reportage om när fyra projektledare från pilofolkhögskolorna utbildades under en dag på Tollare folkhögskola - pdf, 3 sidor.

 

 


Kontaktuppgifter

Lars-Göran Karlsson 
lars-goran.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se
070-371 17 07

Johanna Winbladh
johanna.winbladh@sverigesfolkhogskolor.se
070-210 59 45

Anders A. Aronsson
a_a_aronsson@yahoo.com
070-377 5062