• Sök
Folkhögskoleforum 2019
Folkhögskoleforum 2019 äger rum den 29 oktober i Stockholm.

Folkhögskoleforum 2019

Den 29 oktober 2019 är det åter dags för en heldag fylld med intressanta och inspirerande föreläsningar, seminarier och nätverkande för alla folkhögskolevänner. Historiens första Folkhögskoleforum ägde rum 2018 och blev en mycket uppskattad dag. Dags för en minst lika inspirerande dag 2019 - välkommen!
Uppdaterad: 25 oktober 2019

Tema: Folkhögskolans frihet - myt eller möjlighet?
Tid: Tisdag den 29 oktober kl 09.00-16.00.
Plats: Stockholm City Conference Centre, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm
Målgrupp: Alla med anknytning till folkhögskola är välkomna – personal, rektorer, styrelser, m fl.
Kostnad: 900 kr (ingår fika, lunch och konferensmaterial)
Anmälan: Anmälan är stängd. Vid frågor om anmälan kontakta Annika Tirén.

Ladda ner inbjudan och program för utskrift här (pdf) >

Se bild över lokaler och seminarium här >

Program

09.00-09.30
Kaffe och mingel

09.30
Välkommen till årets Folkhögskoleforum
Ambika Hansell Ek från FSO/RIO och Ingela Zetterberg från Förbundet Folkhögskollärarna hälsar välkommen till Folkhögskoleforum 2019!

9.45-10.30
Inspirationsföreläsning: Frihetens paradox
Frihet är något förgivettaget gott i vårt samhälle. Samtidigt tänker vi alltför lite och alltför naivt kring frihetens förutsättningar. Tryckfrihetsförordningen är en tvingande lag, den så kallade fria marknaden visar sig vara genomorganiserad och det där improviserade saxofonsolot förhåller sig noga till musikaliska normer om rytmik och harmonik.
Utan mörker, inget ljus. Utan styrning, ingen frihet? Denna frihetens paradox tittar vi närmare på tillsammans i den här inspirationsföreläsningen.
Medverkande: Susanna Alexius, Ekonomie doktor, docent i företagsekonomi samt forskare på Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

10.30- 12.00
Valbara seminarier: (Se bild över lokaler och seminarier här)

1. Att skapa sig en frizon – råd från en organisationsforskare
- Lokal: 361 (både på för- och eftermiddag)
Det är många som förväntar sig mycket av folkhögskolan. Många som, av en eller annan anledning, på mer eller mindre goda grunder, vill vara med och styra vad ni ska göra och hur ni ska organisera er verksamhet. Det är lätt att känna sig pressad och begränsad av alla regler och krav, ja rentav fången. Är det då bara att lyda och följa?
I det här seminariet presenteras organisationsforskning om möjligheterna att skapa sig frizoner från regelföljande – med bibehållen legitimitet. Visst låter det intressant? Kom och lyssna och dela dina egna erfarenheter om frihetens förutsättningar.
Medverkande: Susanna Alexius, Ekonomie doktor, docent i företagsekonomi samt forskare på Score, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

2. Hjärnergonomi – finns det i dagens samhälle?
- Lokal: Pelarsalen, plan 1 (förmiddag) och Aulan (eftermiddag)
Så kallad lättare psykisk ohälsa har ökat dramatiskt på senare tid. Siffror pekar på att ångest, stresstillstånd, utmattning och depressioner drabbar allt fler människor i Sverige och inte minst ibland personer i människovårdande yrken, exempelvis inom utbildningsväsendet. Vad händer med vår hjärna i dagens samhälle? Vi behöver ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt, individer som är rustade för att nå sin fulla potential och välmående samt hållbara stöd till de som behöver. Vad kan vi tillsammans göra för att nå det?
Medverkande: Ing-Marie Wieselgren, projektchef inom Uppdrag hälsa, SKL, Sveriges kommuner och landsting

3. Vad innebär friheten för folkhögskolans didaktik?
- Lokal: Aulan (förmiddag) och Pelarsalen, plan 1 (eftermiddag)
Utbildningsformen folkhögskola är ”fri och frivillig” utan centralt utformade kursplaner. Lärmiljön formas tillsammans med de studerande utifrån individuella förutsättningar och folkhögskolans kursmål. Folkhögskolans pedagogik och didaktik har i olika sammanhang skildrats som unik i sitt slag bland annat på grund av dess förmåga att möta många olika individer i en bildningsmiljö präglad av gemenskap, demokrati, interaktion och tillit. Detta seminarium belyser frihetens betydelse för folkhögskolans pedagogik och didaktik.
Medverkande: Sam Paldanius, forskare och universitetslektor vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet

4. Frihet att skapa utan ramar – om dokumentärfilmsutbildning på folkhögskola
- Lokal: 362 (både på för- och eftermiddag)
Vad utmärker folkhögskolornas dokumentärfilmsutbildningar? Skiljer det dokumentära berättandet ut sig på något sätt? Har deltagare på folkhögskola en större frihet än studenter i andra utbildningsformer?
Ett panelsamtal med:
Tom Alandh, dokumentärfilmare
- Heleen Rebel, klippare

- Emma Sand, deltagare från Fridhems folkhögskolas filmlinje
- Anna Persson, dokumentärfilmare och linjeledare på Ölands folkhögskola

- Lisa Partby, dokumentärfilmare och lärare på Biskops Arnö dokumentär 

5. Yrkesutbildning på folkhögskola
- Lokal: 353 (både på för- och eftermiddag)
Yrkesutbildningar har historiskt alltid funnits som en verksamhetsgren inom folkhögskolan och följt samhällsutvecklingen. Många av de befintliga har funnits i 40-50 år, som Fritidsledarutbildning, Behandlingsassistent, Kantor och Journalist, Dramapedagogutbildningen samt personlig assistent. Andra har nyligen startat som Lärarassistent. 
Detta seminarium inleds med en föreläsning av Inger Landström, om folkhögskolans yrkesinriktade verksamhet utifrån huvudmannaskapet från 1950-talet och dess utveckling i modern tid. Efter föreläsningen diskuteras bland annat balansen mellan frihet och styrning för att upprätthålla en erkänd yrkesutbildning. Vilken fördel finns i folkhögskolans frihet samtidigt som en yrkesutbildning förväntas inneha en likvärdighet. Vad behövs för att för att folkhögskolans yrkesutbildningar fortsatt ska kunna verka och utvecklas. Vilka likheter/skillnader i frihet och styrning kan ses mellan allmän kurs vs yrkesutbildning?
Medverkande: 
- Inger Landström, fil dr i pedagogik
- Andreas Ruschkowski, lärare på Hagabergs folkhögskolas fritidsledarutbildning och tidigare även hälsopedagogutbildningen

- Eva Gullstrand, pedagog fritidsledarutbildningen Hvilans folkhögskola samt ordförande för Fritidsledarskolorna
- Ann-Christin Hofverberg Jacobsson, utbildningsansvarig socialpedagogutbildningen Kalix folkhögskola samt ordförande för föreningen BALSAM (Branschorganisation för socialpedagogutbildningen)
Moderator: 
- Gerhard Holmgren, Generalsekreterare Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO

6. Hållbarhet – folkhögskolan och Agenda 2030
- Lokal: 357 (både på för- och eftermiddag)
Välkommen till en workshop som ger dig redskap hur vi kan skapa en folkhögskola som förenar FN:s mål för hållbarhet, Agenda 2030 med hela folkhögskolan!
Här möter du folkhögskolerepresentanter som bidrar med erfarenheter med att integrera Agenda 2030 med skolans verksamhet. Du får ta del av praktiska övningar och handfasta tips kring hur man kan göra en folkhögskola genomgående hållbar.
På workshopen lyfts även frågor som hur gör man för att hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela verksamheten i skolan? Hur kan ledningen skapa en övergripande samsyn och kommunikation kring det som görs och det man vill göra? Hur få med styrelse och ledning i arbetet med Agenda 2030, hur få med olika personalgrupper såsom vaktmästare, kök, ledning eller skolans styrelse?
Medverkande:
- Elin Stenberg-Brate, miljöombud och lärare på Ölands folkhögskola
- Maria Lindmark, miljöombud och lärare på Ölands folkhögskola
- Susanne Hedman, hållbarhetspedagog

Moderator:
- Lina Remnert, internationell samordnare Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO.

7. Är dansk folkhögskola mer folkhögskola än svensk folkhögskola?
- Lokal: 359 (både på för- och eftermiddag)
Seminariet kommer att belysa dansk folkhögskolas arbetsformer, pedagogiska förhållningssätt och utvecklingsarbete som grund till ett samtal om folkhögskolans frihet. Vad är myt och möjlighet när det gäller folkhögskolan i våra olika nordiska länder? Hur och vad kan danska folkhögskolors 175-åriga tradition och det utvecklingsarbete som nu pågår i dansk folkhögskola inspirera våra diskussioner kring folkhögskola som utbildningsform?
Medverkande:
- Rasmus Kolby Rahlbek som arbetar med utvecklingsfrågor för den danska folkhögskoleföreningen Højskolorna och Ph.d. i folkhögskolepedagogik.
- Kent Johansson, styrelseordförande för Nordiska Folkhögskolerådet och tidigare ordförande RIO.

12.00-13.00 
Lunch

13.00-13.45
Anförande av utbildningsminister Anna Ekström
Statsrådet Anna Ekström ger sina perspektiv och reflektioner kring Folkhögskolans frihet – myt eller möjlighet.

13.45-15.00
Valbara seminarier (samma som tidigare)

15.00-15.30
Mingel på utställartorget
På plats i Norra Latin finns det ett antal intressanta utställare:

#ViMåstePrata 
Demokratiinitiativet #vimåsteprata, som riktar sig till studieförbund och folkhögskolor, har tagit fram samtalskort om demokratin för att stimulera och underlätta diskussioner kring demokratifrågor. Korten ligger i en fin låda tillsammans med en kort handledning. www.vimasteprata.org/demokratikorten

På Folkhögskoleforum kommer demokratilådorna finnas i #vimåstepratas utställningsmonter. Deltagande skolor är mycket välkomna till vår monter för att hämta ut demokratilådor till sin verksamhet och naturligtvis prata om  #vimåstepratas verksamhet i övrigt.

Folkbildningsrådet/FAMN
Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Deras huvudsakliga uppgift är att fördela de pengar som staten ger till folkbildningen och utvärdera om pengarna används som det är tänkt för att skapa förutsättningar för en fri och självständig folkbildning. FAMN står för Folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända.

Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO
Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) är Sveriges 156 folkhögskolors egen organisation som arbetar med olika former av stöd, samordning och service för folkhögskolornas verksamhet.

Förbundet Folkhögskollärarna och Lärarförbundet
Förbundet Folkhögskollärarna är den fackliga organisationen för lärare och rektorer verksamma inom den svenska folkhögskolan och för studerande som genomgår utbildning till folkhögskollärare.
Lärarförbundet är Nordens största lärarförbund och organiserar till exempel lärare, förskollärare, fritidspedagoger, grundskollärare, gymnasielärare, högskolelärare, studie- och yrkesvägledare, lärare i musik- och kulturskolor och skolledare.

Lärarnas a-kassa
Lärarnas a-kassa är en fristående a-kassa som samarbetar med Lärarförbundet och Förbundet Folkhögskollärarna. Medlemmar är lärarstudenter eller yrkesverksamma i utbildningssektorn.

Karibu Sverige
Föreningen Karibu har i snart 40 år varit en länk mellan folkhögskolor i Sverige och Folk Development Colleges (FDC:s) i Tanzania. Ett samarbete med rättighetsfokus inom och mellan länderna. Föreningen Karibus primära syfte är att stimulera kontakter och stödja samarbete mellan folkhögskolor i Sverige och Folk Development Colleges i Tanzania.

SchoolSoft
SchoolSoft för folkhögskolorna är ett administrativt verktyg särskilt utvecklat för folkhögskolorna och folkhögskolornas deltagare.

Föreningen för folkbildningsforskning
Föreningen för folkbildningsforskning vill främja och stimulera forskning om folkbildningens historia och nutida och framtid roller. Föreningen verkar bland annat för att utgöra en mötesplats för verksamma inom forskning och folkbildning och att initiera, stimulera och stödja forskning och andra studier om folkbildning.

Folkhögskolans veteranförening
Folkhögskolans veteranförening är ett forum för social kontakt för personer som verkat inom folkhögskolan som anställda eller förtroendevalda. Föreningen arbetar bland annat med att genom debatt och upplysning i medlemsblad, på sin hemsida och vid möten och seminarier följa och främja utvecklingen inom folkhögskolevärlden.

15.30-16.00
Gemensam avslutning – vad tar vi med oss?
Avslutande reflektioner kring årets Folkhögskoleforum med Gerhard Holmgren från Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Ingela Zetterberg från Förbundet Folkhögskollärarna samt Lisa Rosander från Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation. Moderator: Per-Olof Sahlberg, Gotlands folkhögskola.

Arrangör

Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och Förbundet Folkhögskollärarna.

Kontakt

Vid praktiska frågor kontakta Annika Tirén, annika.tiren@lararforbundet.se.
Vid frågor kring föreläsningar och seminarier, kontakta Ambika Hansell Ek, ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se.

Film och bilder från dagen 2018

 
Se 127 bilder från Folkhögskoleforum 2018 på Flickr (nytt fönster).

Läs mer om och se fler filmer från Folkhögskoleforum 2018 här.